نویسنده = محمد رضا آشوری
حذف اثر جرم شتاب سنج‌ها از توابع پاسخ فرکانسی با استفاده از الگوریتم تغییر جرم بهینه

دوره 10، شماره 30، آبان 1391، صفحه 19-31

10.22075/jme.2017.1620

عباس طالشی انبوهی؛ پدرام زمانی؛ محمد رضا آشوری؛ محمد مهدی خطیبی


بررسی عددی و تجربی روش تجزیه فرکانسی به منظور تقریب پارامترهای مودال سازه

دوره 8، شماره 21، تیر 1389، صفحه 83-94

10.22075/jme.2017.1562

محمد مهدی خطیبی؛ محمد رضا آشوری؛ علیرضا آلبویه


میزان‏سازی دقیق شکل مودهای آنالیز مودال محیطی با استفاده از آنالیز حساسیت

دوره 7، شماره 19، دی 1388، صفحه 1-10

10.22075/jme.2017.1542

محمد مهدی خطیبی؛ محمد رضا آشوری؛ علیرضا آلبویه


کاربرد آزمون مودال در بهبود مدل‌های عددی سازه ها

دوره 6، شماره 15، دی 1387

10.22075/jme.2017.1520

حمید دائیان؛ احسان جمشیدی؛ محمد رضا آشوری