نویسنده = محمد رضا آشوری
تعداد مقالات: 4
1. حذف اثر جرم شتاب سنج‌ها از توابع پاسخ فرکانسی با استفاده از الگوریتم تغییر جرم بهینه

دوره 10، شماره 30، پاییز 1391، صفحه 19-31

عباس طالشی انبوهی؛ پدرام زمانی؛ محمد رضا آشوری؛ محمد مهدی خطیبی


2. بررسی عددی و تجربی روش تجزیه فرکانسی به منظور تقریب پارامترهای مودال سازه

دوره 8، شماره 21، تابستان 1389، صفحه 83-94

محمد مهدی خطیبی؛ محمد رضا آشوری؛ علیرضا آلبویه


3. میزان‏سازی دقیق شکل مودهای آنالیز مودال محیطی با استفاده از آنالیز حساسیت

دوره 5، شماره 19، زمستان 1388، صفحه 1-10

محمد مهدی خطیبی؛ محمد رضا آشوری؛ علیرضا آلبویه


4. کاربرد آزمون مودال در بهبود مدل‌های عددی سازه ها

دوره 1، شماره 15، زمستان 1386

حمید دائیان؛ احسان جمشیدی؛ محمد رضا آشوری