نویسنده = ���������� ������������ ����������
بررسی اثرات سیکل شهری بر روی میزان مصرف سوخت خودرو

دوره 5، شماره 19، دی 1388، صفحه 47-56

10.22075/jme.2017.1546

محمود سعادت فومنی؛ علی امین بیدختی


تحلیل سینماتیکی- سینتیکی پیمایش مستقیم الخط ربات انسان نما

دوره 3، شماره 17، شهریور 1388

10.22075/jme.2017.1532

محمود سعادت فومنی؛ محمد مهدی خطیبی؛ مهدی مرادی؛ مرتضی کارآموز مهدی آبادی