نویسنده = محمد مهدی خطیبی
تعداد مقالات: 3
1. حذف اثر جرم شتاب سنج‌ها از توابع پاسخ فرکانسی با استفاده از الگوریتم تغییر جرم بهینه

دوره 10، شماره 30، پاییز 1391، صفحه 19-31

عباس طالشی انبوهی؛ پدرام زمانی؛ محمد رضا آشوری؛ محمد مهدی خطیبی


2. بررسی عددی و تجربی روش تجزیه فرکانسی به منظور تقریب پارامترهای مودال سازه

دوره 8، شماره 21، تابستان 1389، صفحه 83-94

محمد مهدی خطیبی؛ محمد رضا آشوری؛ علیرضا آلبویه


3. میزان‏سازی دقیق شکل مودهای آنالیز مودال محیطی با استفاده از آنالیز حساسیت

دوره 5، شماره 19، زمستان 1388، صفحه 1-10

محمد مهدی خطیبی؛ محمد رضا آشوری؛ علیرضا آلبویه