نویسنده = غلامعلی شفابخش
مدل سازی پاسخ بهینه روسازی آسفالتی به کمک روش اجزای محدود

دوره 14، شماره 47، بهمن 1395، صفحه 33-40

10.22075/jme.2017.2419

غلامعلی شفابخش؛ حسین نادرپور؛ مانا معتمدی


تحلیل عددی روسازی انعطاف پذیر راه به روش میکروسازه ای

دوره 13، شماره 40، فروردین 1394، صفحه 59-67

10.22075/jme.2017.1703

غلامعلی شفابخش؛ احمد مهرابی


انتخاب الگوریتم بهینه شبکه عصبی در تحلیل روسازی‏ های انعطاف ‏پذیر راه‏ ها

دوره 8، شماره 21، تیر 1389، صفحه 45-56

10.22075/jme.2017.1559

غلامعلی شفابخش؛ غلامعلی شفابخش؛ حسین نادرپور؛ حسین نادرپور؛ فاضل فصیحی


آنالیز حساسیت جریان ترافیک بزرگراه‏های برون شهری نسبت به عوامل هندسی مسیر

دوره 5، شماره 19، دی 1388، صفحه 23-35

10.22075/jme.2017.1544

غلامعلی شفابخش؛ غلامعلی شفابخش؛ امیر شاه حسینی