نویسنده = نادری، حسن
تعداد مقالات: 2
1. مدلسازی زمان بندش هیدروژل پلی اکریل آمید سولفونه/استات کروم (III) بر پایه غربالگری پارامترهای موثر

دوره 13، شماره 41، تابستان 1394، صفحه 159-172

عاصفه موسوی مقدم؛ محسن وفایی سفتی؛ مهسا باغبان صالحی؛ حسن نادری؛ احمد دادوند کوهی


2. مدل سازی و بررسی عملکرد ژل پلیمر در محیط متخلخل

دوره 2، شماره 16، بهار 1387

محسن وفایی سفتی؛ مهسا باغبان صالحی؛ مهسا باغبان صالحی؛ حسن نادری؛ حسن نادری؛ محمد سیم جو