کلیدواژه‌ها = پردازش تصویر
کاربرد شبکه های عصبی عمیق در طبقه بندی تصاویر آسیب های شبکه فاضلاب و مشخص کردن مسیرهای بحرانی آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

10.22075/jme.2022.24913.2162

مسلم سردشتی بیرجندی؛ حسین رحمانی؛ سعید فراهت


مطالعه تجربی فواره خروجی از افشانه نمونه سازی شده تزریق مستقیم گاز

دوره 9، شماره 25، مرداد 1390، صفحه 21-31

10.22075/jme.2017.1586

علیرضا حاجی علی محمدی؛ امیر عبدالله؛ مصطفی آقا میرسلیم؛ ایمان چیت ساز؛ مرتضی خلیلی؛ مهدی سلطانی