کلیدواژه‌ها = پردازش تصویر
مطالعه تجربی فواره خروجی از افشانه نمونه سازی شده تزریق مستقیم گاز

دوره 9، شماره 25، مرداد 1390، صفحه 21-31

10.22075/jme.2017.1586

علیرضا حاجی علی محمدی؛ امیر عبدالله؛ مصطفی آقا میرسلیم؛ ایمان چیت ساز؛ مرتضی خلیلی؛ مهدی سلطانی