موضوعات = مهندسی برق مخابرات
تعداد مقالات: 2
2. سنجش طیف توزیع شده با تهیه نقشه های جغرافیائی رادیوئی در شبکه های رادیوشناختی

دوره 17، شماره 56، بهار 1398، صفحه 16-16

نعمت اله عزتی؛ حسن طاهری