نمایه نویسندگان

آ

 • آزادی، ساسان آشکارسازی چهره انسان در تصاویر رنگی بر مبنای فیلتر گوسی [دوره 3، شماره 17، 1388]

ا

 • امجدی، نیما مطالعه آنالیز شاخه‌ای پایداری دینامیکی ولتاژ درسیستم قدرت [دوره 3، شماره 17، 1388]
 • انصاری شهرضا، محمدرضا مطالعه آنالیز شاخه‌ای پایداری دینامیکی ولتاژ درسیستم قدرت [دوره 3، شماره 17، 1388]

ح

 • حدادنیا، جواد آشکارسازی چهره انسان در تصاویر رنگی بر مبنای فیلتر گوسی [دوره 3، شماره 17، 1388]

خ

 • خطیبی، محمد مهدی تحلیل سینماتیکی- سینتیکی پیمایش مستقیم الخط ربات انسان نما [دوره 3، شماره 17، 1388]

ر

 • رضایی پژند، محمد روش رهایی پویا برای پیمایش مسیر ایستایی سازه‏های خرپایی [دوره 3، شماره 17، 1388]

س

 • سعادت فومنی، محمود تحلیل سینماتیکی- سینتیکی پیمایش مستقیم الخط ربات انسان نما [دوره 3، شماره 17، 1388]

ش

 • شریعتمدار، هاشم مدل سازی اندرکنش برج آبگیر- مخزن- پی تحت اثر زلزله [دوره 3، شماره 17، 1388]
 • شریعتمدار، هاشم مدل سازی اندرکنش برج آبگیر- مخزن- پی تحت اثر زلزله [دوره 3، شماره 17، 1388]

ع

 • علامتیان، جواد روش رهایی پویا برای پیمایش مسیر ایستایی سازه‏های خرپایی [دوره 3، شماره 17، 1388]

ف

ک

 • کابلی، علیرضا بهبود رفتار لرزه‌ای قاب‌های فولادی با تغییر تراز نوع سیستم مهاربندی در ارتفاع [دوره 3، شماره 17، 1388]
 • کارآموز مهدی آبادی، مرتضی تحلیل سینماتیکی- سینتیکی پیمایش مستقیم الخط ربات انسان نما [دوره 3، شماره 17، 1388]

گ

 • گرامی، محسن بهبود رفتار لرزه‌ای قاب‌های فولادی با تغییر تراز نوع سیستم مهاربندی در ارتفاع [دوره 3، شماره 17، 1388]

م

 • مرادی، مهدی تحلیل سینماتیکی- سینتیکی پیمایش مستقیم الخط ربات انسان نما [دوره 3، شماره 17، 1388]
 • میرحاج، عادل مدل سازی اندرکنش برج آبگیر- مخزن- پی تحت اثر زلزله [دوره 3، شماره 17، 1388]
 • میرحاج، عادل بهبود رفتار لرزه‌ای قاب‌های فولادی با تغییر تراز نوع سیستم مهاربندی در ارتفاع [دوره 3، شماره 17، 1388]

ن

 • نصر آبادی، عباس آشکارسازی چهره انسان در تصاویر رنگی بر مبنای فیلتر گوسی [دوره 3، شماره 17، 1388]

ی