دوره و شماره: دوره 17، شماره 57، تابستان 1398، صفحه 1-200 
13. زنجیربندی عملکرد سرویس مبتنی بر گرامر در شبکه‌های نرم‌افزار محور

صفحه 187-199

پویا خسرویان دهکردی؛ سیما عمادی؛ قاسم میرجلیلی؛ بهزاد زمانی