دوره و شماره: دوره 17، شماره 58، پاییز 1398، صفحه 1-300 
4. بررسی اندرکنش بین تونل های خطوط 1، 2 و 3 مترو تبریز

صفحه 5-5

حسین محمدپور ریحان؛ حمید چاکری


15. بررسی روابط تعیین کننده حرکت گلوله در آسیاها با استفاده از مدل‌سازی فیزیکی

صفحه 16-16

مصطفی مالکی مقدم؛ سعید رحمانی؛ رشاد حسامی؛ صمد بنیسی


24. شبیه سازی و بررسی عملکرد پارامترهای مختلف سنسور مبتنی بر غشای سیلیکونی جهت تشخیص متان محلول در فرآیند تخمیر

صفحه 33-33

سعید رحیمی؛ سهیل رضازاده مفردنیا؛ فاطمه یزدیان؛ بهنام راسخ؛ سیدعباس شجاع الساداتی