دوره و شماره: دوره 17، شماره 59، زمستان 1398 
16. بررسی شاخص نرخ مخاطره بر مبنای متغیرهای کمکی مشهود و نامشهود مطالعه موردی معدن جاجرم بوکسیت

صفحه 17-17

رضا برآبادی؛ محمد عطایی؛ رضا خالوکاکائی؛ علی نوری قراحسنلو


20. شناسایی آسیب‌های پوستی با استفاده از الگوریتم فازی

صفحه 32-32

هادی سلطانی زاده؛ نگارین جوادی