نویسنده = ���������� ��������
تحلیل خطر لرزه ای و تهیه نقشه های هم شتاب شهرستان نیشابور

دوره 15، شماره 50، مهر 1396، صفحه 211-223

10.22075/jme.2017.2562

حسین بخشی؛ مهراله رخشانی مهر؛ مسعود نوروزی


تخمین پارامترهای شتاب، سرعت و جابجایی ماکزیمم زمین با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 5، شماره 19، دی 1388، صفحه 11-21

10.22075/jme.2017.1543

حسین بخشی؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ محمد خراسانی؛ محمدرضا فدوی؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ محمد علی برخورداری