نویسنده = غلامرضا قدرتی امیری
تهیه رابطه کاهندگی شتاب برای فلات ایران

دوره 16، شماره 54، مهر 1397، صفحه 167-175

10.22075/jme.2017.4629.

غلامرضا قدرتی امیری؛ سید علی رضویان امرئی؛ سید امین رضویان امرئی


تشخیص آسیب در سازه های فلزی با استفاده از اطلاعات خیز استاتیکی و الگوریتم ژنتیک

دوره 13، شماره 41، شهریور 1394، صفحه 147-158

10.22075/jme.2017.1733

زهرا تبریزیان؛ مرتضی حسینعلی بیگی؛ غلامرضا قدرتی امیری


تشخیص محل و میزان ترک در تیرها با استفاده از تبدیل موجک

دوره 12، شماره 39، دی 1393، صفحه 1-11

10.22075/jme.2017.1687

امیر عزالدین؛ حسین نادرپور؛ علی خیرالدین؛ غلامرضا قدرتی امیری


اثر برخورد سازه های مجاور بر نیازهای لرزه ای سازه های با جداگر لرزه ای در اثر زلزله

دوره 9، شماره 24، اردیبهشت 1390، صفحه 53-64

10.22075/jme.2017.1581

غلامرضا قدرتی امیری؛ مجید برارنیا؛ محمد عابدپور؛ پژمان نمیرانیان


تخمین پارامترهای شتاب، سرعت و جابجایی ماکزیمم زمین با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 7، شماره 19، دی 1388، صفحه 11-21

10.22075/jme.2017.1543

حسین بخشی؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ محمد خراسانی؛ محمدرضا فدوی؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ محمد علی برخورداری