نویسنده = نکیسا یعقوبی
تعداد مقالات: 1
1. سینتیک و پدیده های انتقال در جفت شدن اکسایشی متان: مدلسازی CFD در مقیاس دانه ای

دوره 12، شماره 39، زمستان 1393، صفحه 123-141

نکیسا یعقوبی؛ سیاوش سیدنژادیان؛ رامین مغربی