بررسی شرایط دمایی یک بافت زنده به منظور تشخیص تومورهای سرطانی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه سمنان

چکیده

      چکیده   در این تحقیق از توزیع دما در یک بافت زنده نمونه که دارای یک تومور می باشد جهت تشخیص موقعیت تومور استفاده شده است. به این منظور با استفاده از حل عددی معادله انرژی در بافت زنده و شبیه سازی تومور، میزان و شکل ناهنجاری در توزیع دمای سطح تعیین شده است. با توجه به این که اعمال جریان سرمایشی روی سطح، مانند جریان اجباری هوای سرد، می تواند در افزایش حساسیت دمایی و تشخیص ضایعه نقش بسزایی داشته باشد، لذا تأثیر ضریب انتقال حرارت جابجایی بر شرایط دمایی و به خصوص حداکثر دمای سطح بررسی شده است. همچنین پارامترهای دیگری نیز در توزیع دمای بافت موثر هستند که از جمله تاثیر نرخ جریان خون، تولید حرارت متابولیکی و اندازه تومور بر ناهنجاری دمایی بررسی شده است. از روش حجم محدود به منظور جداسازی معادلات استفاده شده است و نتایج با برخی مراجع موجود مقایسه و تطابق خوبی مشاهده می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Thermal Modeling of Human Tissue for Predicting the Growth of a Tumor

چکیده [English]

  Abstract   The purpose of this article was focused on a comprehensive computational approach to detect a malignant tumor by considering the temperature distribution on the skin surface. An unsteady three dimensional bio-heat transfer equation were solved numerically. Parametric studies on the influences of blood perfusion, metabolic heat generation, size of tumor and convective heat transfer coefficient on the skin thermal expression of tumor and especially maximum skin temperature were performed. It was found that convection coefficient has significant effect on thermal history of skin. The numerical results were   compared with existing experimental data and a good qualitative agreement was seen.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Bio-Heat Transfer Equation
  • Numerical Method
  • Forced convection
  • Detection of Tumor