ارائه مدل ریاضی جهت هماهنگی در میزان سرمایه‌گذاری مسئولیت‌های اجتماعی و مقدار سفارش در زنجیره تأمین دو سطحی دارو

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی صنایع

2 بخش مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق، یک مدل ریاضی هماهنگی جهت تعیین مقدار سرمایه‌گذاری جهت توسعه مسئولیت‌های اجتماعی و مقدار سفارش در زنجیره تأمین دوسطحی دارو، متشکل از یک تأمین‌کننده و یک ‌خرده‌فروش دارو ارائه شده است. تأمین‌کننده مسئولیت سرمایه‌گذاری جهت توسعه مسئولیت‌های اجتماعی را بر عهده گرفته و خرده‌فروش با توجه به تقاضای احتمالی باید مقدار سفارش دارو را قبل از شروع دوره فروش مشخص کند. توسعه مسئولیت‌های اجتماعی از طریق پیاده‌سازی طرح جمع‌آوری داروهای مازاد و تاریخ گذشته از سطح جامعه صورت گرفته و این امر موجب افزایش اعتبار زنجیره تأمین نزد مشتریان و در نتیجه افزایش تقاضای خرده‌فروش می‌شود. ابتدا عملکرد اعضا و زنجیره تأمین در دو حالت تصمیم‌گیری غیرمتمرکز و متمرکز بررسی شده و پس از آن یک مدل تصمیم‌گیری هماهنگ با هدف بیشینه‌سازی سود زنجیره و ترغیب اعضا به شرکت در طرح هماهنگی ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهند که با استفاده از مدل هماهنگی ارائه شده، سود اقتصادی زنجیره نسبت به حالت تصمیم‌گیری غیرمتمرکز افزایش یافته و تا حدی نزدیک به تصمیم‌گیری متمرکز خواهد بود. همچنین تحت شرایطی، سطح عملکرد CSR زنجیره در حالت تصمیم‌گیری هماهنگ از حالت‌های تصمیم‌گیری غیرمتمرکز و متمرکز بیشتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A mathematical model for coordinating corporate social responsibility and order quantity in pharmaceutical supply chain

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Nematollahi 1
  • Seyyed-Mahdi Hosseini-Motlagh 1
  • Jafar Heydari 2
1
2
چکیده [English]

In this study, a collaboration model is proposed to determine the optimal order quantity and the corporate social responsibility (CSR) investment in a two-stage pharmaceutical supply chain. The supplier, which is socially concerned, invests to improve CSR by implementing the medication take-back program. Furthermore, considering a newsvendor setting, the retailer has to determine its order quantity before each season. Firstly, the members' performance in both centralized and decentralized decision making is investigated and the optimal solutions are derived, then a collaboration model is proposed to determine the optimal order quantity and MTBP investment to maximize the whole SC profit while ensuring both members participate in the scheme

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pharmaceutical supply chain
  • Collaboration model
  • Corporate social responsibility
  • Medication take-back
  • Order quantity
[1] Jaber, M.Y. and I.H. Osman,(2006), "Coordinating a two-level supply chain with delay in payments and profit
sharing", Computers & Industrial Engineering, Vol. 50, No. 4, PP. 385-400.
[2] Heydari, J.,(2014), "Lead time variation control using reliable shipment equipment: An incentive scheme for
supply chain coordination",Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review,Vol.
63, PP. 44-58.
[3] Heydari, J.,(2014), "Supply chain coordination using time-based temporary price discounts", Computers &
Industrial Engineering, Vol. 75, PP.96-101
[4] Dahlsrud, A.,(2008), "How corporate social responsibility is defined: an analysis of 37 definitions",Corporate
social responsibility and environmental management, Vol.15, No. 1, PP. 1-13.
[5] Van Marrewijk, M.,(2003), "Concepts and definitions of CSR and corporate sustainability: Between agency
and communion", Journal of business ethics, Vol. 44, No.2-3, PP. 95-105.
[6] Panda, S.,(2014), "Coordination of a socially responsible supply chain using revenue sharing contract",
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Vol. 67, PP. 92-104.
[7] Thach, A.V., C.M. Brown, and N. Pope,(2013), "Consumer perceptions about a community pharmacy-based
medication take back program", Journal of environmental management, Vol.127, PP. 23-27.
[8] Cachon, G.P.,(2003), "Supply chain coordination with contracts", Handbooks in operations research and
management science,Vol.11, PP.227-339.
[9] Govindan, K., M.N. Popiuc, and A. Diabat,(2013), "Overview of coordination contracts within forward and
reverse supply chains", Journal of Cleaner Production, Vol. 47, PP.319-334.
[10] Shi, C. and D. Bian,(2011), "Closed-loop supply chain coordination by contracts under governmemt subsidy",
In Control and Decision Conference (CCDC), Chinese, IEEE.
[11] Xiao-xia, Z., X. Tian-tian, and Z. Hui,(2013), "Coordination of closed-loop supply chain with government incentive", International Conference on Management Science and Engineering (ICMSE), IEEE.
[12] De Giovanni, P.,(2014), "Environmental collaboration in a closed-loop supply chain with a reverse revenue sharing contract", Annals of Operations Research, Vol.220, No. 1, PP. 135-157.
[13] Govindan, K. and M.N. Popiuc,(2014), "Reverse supply chain coordination by revenue sharing contract: A case for the personal computers industry", European Journal of Operational Research, Vol.233, No.2, PP. 326-336.
[14] Ni, D., K.W. Li, and X. Tang,(2010), "Social responsibility allocation in two-echelon supply chains: Insights from wholesale price contracts", European Journal of Operational Research, Vol. 207, No.3, PP. 1269-1279.
[15] Ni, D. and K.W. Li,(2012), "A game-theoretic analysis of social responsibility conduct in two-echelon supply chains", International Journal of Production Economics, Vol.138, No.2, PP. 303-313.
[16] Goering, G.E.,(2012), "Corporate social responsibility and marketing channel coordination", Research in Economics, Vol. 66, No. 2, PP.142-148.
[17] Hsueh, C.-F.,(2014), "Improving corporate social responsibility in a supply chain through a new revenue sharing contract", International Journal of Production Economics, Vol.151, PP.214-222.
[18] Hsueh, C.-F.,(2015), "A bilevel programming model for corporate social responsibility collaboration in sustainable supply chain management", Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Vol. 73, PP.84-95.
[19] Modak, N.M., Panda S., Sana S.S., Basu M.,(2015), "Corporate social responsibility, coordination and profit distribution in a dual-channel supply chain", Pacific Science Review,Vol.16, No.4, PP.235-249.
[20] Panda, S., et al.,(2015), "Channel coordination and profit distribution in a social responsible three-layer supply chain", International Journal of Production Economics, Vol.168, PP.224-233.
[21] Bai, H.,(2009), "Reverse supply chain coordination and design for profitable returns-an example of ink cartridge", Worcester Polytechnic Institute.