بررسی شکل پذیری و ضریب رفتار سیستمهای سازه ای تونلی-فرم کوتاه مرتبه بتن مسلح

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه رازی

چکیده

در سیستمهای سازه ای تونلی- فرم که بارهای جانبی و ثقلی وارده توسط عملکرد مرکب دیوارهای برشی و سیستم دال تخت بتن آرمه انتقال می یابد، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ امکان جایابی ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ در نقاط مختلف پلان، برخی ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﻤﺎری ﻧﻴﺰ برطرف می گردد. سهولت در اجرا و همچنین عملکرد مطلوب این نوع سیستم سازه ای در زلزله های گذشته، استفاده از آن را در ساختمانهای با ارتفاع متوسط و بلند با رشد چشمگیری مواجه نموده است. در برخی از آئین نامه های طراحی لرزه ای برای تخمین مقدار ضریب رفتار سازه ، که رابطه مستقیم با میزان انرژی قابل جذب و شکل پذیری سازه دارد، روابط شبه تجربی ارائه می گردد که نتایج مطالعات آزمایشگاهی حاکی از عدم دقت کافی آنهاست. در این مقاله با استفاده از نتایج تحلیل غیر خطی بار- افزون بر روی 7 نمونه از سیستم سازه ای مورد بحث که توسط نرم افزار ABAQUS تحلیل شده ، علاوه بر محاسبه مقادیر ضریب رفتار، اثر عوامل موثر در میزان شکل پذیری و ضریب رفتار سازه نیز بررسی شده است . نتایج بررسی حاکی از ظرفیت مطلوب این گونه سیستمهای سازه ای و تأثیرپذیری شکل پذیری آنها از عوامل مهمی از قبیل درصد نسبی دیوارهای برشی، لاغری و پارامترهای هندسی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the behavior and ductility of low rise RC tunnel –form systems

نویسندگان [English]

  • Mohmmad mahdi behzadi
  • reza ahayari
razi university
چکیده [English]

The tunnel form buildings provide some advantages for medium to high-rise buildings that constructed by using a special tunnel form technique are commonly built in countries facing a substantial seismic risk. There are no special requirements for seismic design of this type of buildings, and some provisions of the concrete bearing wall system are used. None of the seismic codes addresses the R factor for tunnel‐form buildings directly. This study presents R factor of this structural system based on the nonlinear pushover analyses of 7 case studies using the ABAQUS software. The impacts of shear wall reinforcement ratio and its detailing on system ductility, load-carrying capacity and failure mechanism under seismic forces are evaluated. Influences aspect ratio and wall openings on the response are also discussed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shear wall
  • Behavior Factor
  • ductility
  • Tunnel-Form
[1] C.Y. Lin, C.L. Kuo, "Behavior of shear walls with opening", Proceeding of 9th world conference on earthquake engineering, Tokyo-Kyoto, Japan, 1988.
[2] R.K. Goel, and A.K. Chopra, “Period formulas for Concrete Shear Wall Buildings”, Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 124, NO, 2, 1998, pp. 426-433
[3] C. Balkaya, E. Kalkan, “Seismic Vulnerability, Behavior and Design of Tunnel Form Buildings”, Engineering Structures, Vol. 26, NO. 14, 2004, pp. 2081–2099.
[4] A. Tavafoghi, S. Eshghi, “Evaluation of behavior factor of tunnel‐form concrete building structures using Applied Technology Council 63 methodology, The Structural Design of Tall and Special Buildings. DOI: 10.1002/tal.710, 2011.
[5] L. Lee, K. Chang, Y. Chun, “Experimental formula for the fundamental period of RC buildings with shear wall dominated systems”, Structural Design of Tall Buildings, Vol. 9, NO.4, 2000, pp. 295–307.
[6] UBC, Uniform Building Code, International Conference of Building Officials. CA., 1997.
[7] S.A. Anuar, N.H. Hamid, M.H. Hashim, "Comparison of Seismic Behaviour for a Single Unit Tunnel Form RC Building before and after Repaired", Advanced Materials Research, Vol. 905, 2014, pp. 254-258.
[8] A. Abdulrazzaq, N. Alaghbari, S. H. Hamzah, N. H. Abdul Hamid, N. Abdulrahaman, “Structural performance of two types wall slab connection under out-of-plane lateral cyclic loading”, Journal of Engineering Science and Technology, Vol. 7, NO. 2, 2012, pp. 177-194.
[9] N.H. Hamid, S.A. Anuar, “Modeling of tunnel-form building using RUANMOKO 2D program”, advanced engineering and technology, (CAET 2014), Hong Kong, 19-20 April, 2014.
[10] International Building Code, IBC, International Code Council, 2006.
[11] ATC, Quantification of Building Seismic Performance Factors, Report No. ATC-63, Applied Technology Council, Redwood City, California, 2009.
[12] R.D. Bertero and V.V. Bertero, “Redundancy in earthquake-resistance design”, Journal of structural engineering, ASCE, Vol. 125, NO.1, 1999, pp. 81-88.
[ 13 [ ع.ع. تسنیمی، م. سلیمی، "اثر محصورشدگی بتن بر ضریب رفتار سازههای بتنی"، نشریه دانشکده مهندسی ،سال نوزدهم، شماره
یک، 1386 ، صفحه 19 - 1 .