بررسی عددی تأثیر ضریب هدایت حرارتی مؤثر نانوسیال بر انتقال حرارت جابجایی ترکیبی جریان آرام

نوع مقاله : مقاله مکانیک

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دانشکده مهندسی مکانیک

2 دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

چکیده

‏‌ انتقال حرارت جابجایی ترکیبی یک نانو سیال، شامل آب و ذرات اکسید آلومینیوم، درون یک لوله افقی، برای جریان آرام به صورت عددی شبیه‌سازی شده است. معادلات پیوستگی، اندازه حرکت و انرژی با رویکرد حجم کنترل با دقت مرتبه دوم گسسته شده و کوپلینگ سرعت و فشار با استفاده از الگوریتم سیمپل انجام شده است. برای لحاظ کردن جابجایی آزاد، تغییرات چگالی سیال با رابطه بوسینسک برحسب دما تغییر می‌کند. از مدل دوفازی مخلوط همگن با به‌کارگیری خواص مؤثر برای مدل‌سازی جریان دوفاز نانوسیال استفاده شده است. شبکه‌بندی به صورت باسازمان انجام شده و کنار دیواره‌ها شبکه لایه-مرزی ایجاد شده است. مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج تجربی بیانگر دقت قابل قبول شبیه‌سازی عددی بوده است. شبیه‌سازی در دو حالت عدد ریچاردسون و شارحرارتی ثابت به صورت پایا انجام شده و تغییرات ضریب جابجایی و عدد ناسلت در شرایط مختلف به صورت نمودار ارائه شده است. بررسی نتایج نشان می‌دهد که در حالت شار حرارتی ثابت انتخاب رابطه مناسب برای ضریب هدایت حرارتی مؤثر تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر دقت نتایج بدست آمده خواهد داشت. بررسی نتایج نشان داد که در حالت عدد ریچارسون ثابت هر دو رابطه نتایج مشابه‌ای برای مقدار ضریب جابجایی می‌دهند به طوری که با افزایش درصد کسر حجمی نانوذره مقدار ضریب جابجایی افزایش می‌دهد. این در حالی است که در حالت شارحرارتی ثابت نتایج بدست آمده عکس یکدیگر است. به صورتی که با افزایش غلظت نانوذرات، در یک رابطه افزایش ضریب انتقال حرارت و در دیگری کاهش ضریب انتقال حرارت مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical investigation of the effect of nanofluid thermal conductivity on mixed convection heat transfer with laminar nanofluid

نویسندگان [English]

  • Maryam izadikia 1
  • miralam mahdi 2
1 shahid rajaee teacher training university
2 shahid rajaee teacher training university
چکیده [English]

Laminar mixed convection of a nanofluid consists of water and Al2O3 in a horizontal tube has been studied numerically. Continuity, momentum and energy equations are discreted with the volume control approach and the second-order accuracy and coupling pressure and velocity with the SIMPLE algorithm is done. To include free convection, variation of fluid density with temperature varies according to the Boussinesq equation. Two-phase mixture model has been used by using of effective properties for modeling of two-phase nanofluid flow. Meshing has been done with the organization, and next to the walls, boundary layer mesh has been created. Investigating the results obtained in laboratory conditions indicates the acceptable accuracy of numerical simulations. Simulation has been performed in two states of constant the Richardson number and heat flux, steady state and the variation of the heat transfer coefficient and the Nusselt number are presented in graphical form in various conditions. The results show that, in the case of constant heat flux, the choice of suitable formula for the effective thermal conductivity coefficient will have a significant effect on the accuracy of the obtained results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heat transfer
  • Mixed convection
  • Two-phase flow
  • Nanofluid
  • Horizontal tube
[1] K. Liu, U. Choi, K. E. Kasza, Measurements of pressure drop and heat transfer in turbulent pipe flows of particulate slurries, NASA STI/Recon Technical Report N, Vol. 89, 1988.
[2] H. S. Nalwa, Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology; Volume 10: American Scientific Publishers, 2004.
[3] J. Maxwell, Electricity and Magnetism Clarendon Press, UK, Oxford, 1873.
[4] J. C. Maxwell, J. J. Thompson, A treatise on electricity and magnetism: Clarendon, 1904.
[5] S. Choi, Enhancing conductivity of fluids with nanoparticles, ASME Fluid Eng, Division, Vol. 231, pp. 99-105, 1995.
[6] S. Lee, S.-S. Choi, S. Li, and, J. Eastman, Measuring thermal conductivity of fluids containing oxide nanoparticles, Journal of Heat transfer, Vol. 121, No. 2, pp. 280-289, 1999.
[7] X. Wang, X. Xu, S. U. S. Choi, Thermal conductivity of nanoparticle-fluid mixture, Journal of thermophysics and heat transfer, Vol. 13, No. 4, pp. 474-480, 1999.
[8] Q. Li, Y. Xuan, Experimental investigation on transport properties of nanofluids, Heat transfer science and technology, Vol. 2000, pp. 757-762, 2000.
[9] Y. Xuan, Q. Li, Heat transfer enhancement of nanofluids, International Journal of heat and fluid flow, Vol. 21, No. 1, pp. 58-64, 2000.
[10] R. L. Hamilton, O. Crosser, Thermal conductivity of heterogeneous two-component systems, Industrial & Engineering chemistry fundamentals, Vol. 1, No. 3, pp. 187-191, 1962.
[11] Y. Xuan, Q. Li, W. Hu, Aggregation structure and thermal conductivity of nanofluids, AIChE Journal, Vol. 49, No. 4, pp. 1038-1043, 2003.
[12] Q.-Z. Xue, Model for effective thermal conductivity of nanofluids, Physics letters A, Vol. 307, No. 5-6, pp. 313-317, 2003.
[13] C. H. Chon, K. D. Kihm, S. P. Lee, S. U. Choi, Empirical correlation finding the role of temperature and particle size for nanofluid (Al 2 O 3) thermal conductivity enhancement, Applied Physics Letters, Vol. 87, No. 15, pp. 153107, 2005.
[14] B. C. Pak, Y. I. Cho, Hydrodynamic and heat transfer study of dispersed fluids with submicron metallic oxide particles, Experimental Heat Transfer an International Journal, Vol. 11, No. 2, pp. 151-170, 1998.
[15] S. Lee, S. U.-S. Choi, Application of metallic nanoparticle suspensions in advanced cooling systems, Argonne National Lab., IL (United States),  pp. 1996.
[16] Y. Xuan, Q. Li, Investigation on convective heat transfer and flow   features of nanofluids, Journal of Heat transfer, Vol. 125, No. 1, pp. 151-155, 2003.
[17] کامیار کمانی، روح­­ا... رفعی. "بررسی انتقال حرارت و جریان آرام نانوسیال از دیدگاه قانون دوم ترمودینامیک در یک مبدل حرارتی جریان مخالف"، نشریه­ مدل­سازی در مهندسی، دوره 13 ، شماره 41، تابستان 1394، صفحه  .45-57
[18] G. S. Barozzi, E. Zanchini, M. Mariotti, Experimental investigation of combined forced and free convection in horizontal and inclined tubes, Meccanica, Vol. 20, No. 1, pp. 18-27, 1985.
[19] D. Choudhury, S. Patankar, Combined forced and free laminar convection in the entrance region of an inclined isothermal tube, Journal of heat transfer, Vol. 110, No. 4a, pp. 901-909, 1988.
[20] E. Del Casal, W. N. Gill, A note on natural convection effects in fully developed horizontal tube flow, AIChE Journal, Vol. 8, No. 4, pp. 570-574, 1962.
[21] W. N. Gill, E. Del Casal, A theoretical investigation of natural convection effects in forced horizontal flows, AIChE Journal, Vol. 8, No. 4, pp. 513-518, 1962.
[22] B. Morton, Laminar convection in uniformly heated horizontal pipes at low Rayleigh numbers, The Quarterly Journal of Mechanics and Applied Mathematics, Vol. 12, No. 4, pp. 410-420, 1959.
[23] M. Akbari, A. Behzadmehr, Developing mixed convection of a nanofluid in a horizontal tube with uniform heat flux, International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, Vol. 17, No. 6, pp. 566-586, 2007.
[24] A. Akbarinia, A. Behzadmehr, Numerical study of laminar mixed convection of a nanofluid in horizontal curved tubes, Applied Thermal Engineering, Vol. 27, No. 8-9, pp. 1327-1337,  2007.
[25] حسن خراسانی­زاده، علیرضا آقایی، حمیدرضا احترام، "بررسی عددی جریان سیال، انتقال حرارت و تولید انتروپی در جایجایی توام سیال با خواص متغیر در محفظه­­ای با دو منبع گرم دایره­ایی"، نشریه­ مدل­سازی در مهندسی، دوره 14 ، شماره 47، زمستان 1395، صفحه .199-211
[26] N. Putra, W. Roetzel, S. K. Das, Natural convection of nano-fluids, Heat and mass transfer, Vol. 39, No. 8-9, pp. 775-784, 2003.
 [27] M. Manninen, V. Taivassalo, S. Kallio, On the mixture model for multiphase flow, Technical Research Centre of Finland Finland, 1996.
[28] A. Behzadmehr, M. Saffar-Avval, N. Galanis, Prediction of turbulent forced convection of a nanofluid in a tube with uniform heat flux using a two phase approach, International Journal of Heat and Fluid Flow, Vol. 28, No. 2, pp. 211-219, 2007.
 
 [29] مسعود ضیائی­راد، مریم بیگی هرچگانی. 1396، "مطالعه عددی انتقال حرارت و افت فشار در جریان جابجایی اجباری نانوسیال داخل لوله دندانه­دار"، نشریه­ مدل­سازی در مهندسی، دوره 15 ، شماره 49، تابستان 1396، صفحه  .65-76
[30] V. Bianco, O. Manca, S. Nardini, Performance analysis of turbulent convection heat transfer of Al2O3 water-nanofluid in circular tubes at constant wall temperature, Energy, Vol. 77, pp. 403-413, 2014.
[31]  F. Garoosi, B. Rohani, M. M. Rashidi, Two-phase mixture modeling of mixed convection of nanofluids in a square cavity with internal and external heating, Powder Technology, Vol. 275, pp. 304-321, 2015.
[32] A. Aghanajafi, D. Toghraie, B. Mehmandoust, Numerical simulation of laminar forced convection of water-CuO nanofluid inside a triangular duct, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, Vol. 85, pp. 103-108, 2017.
[33] B. Karbasifar, M. Akbari, D. Toghraie, Mixed convection of Water-Aluminum oxide nanofluid in an inclined lid-driven cavity containing a hot elliptical centric cylinder, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 116, pp. 1237-1249, 2018.
 [34] L. Schiller, Nuamann,(1935): A Drag Coefficient Correlation.”, Z. Ver. Deutsch. Ing, Vol. 77, pp. 318.
[35] S. E. B. Maı̈ga, C. T. Nguyen, N. Galanis, G. Roy, Heat transfer behaviours of nanofluids in a uniformly heated tube, Superlattices and Microstructures, Vol. 35, No. 3, pp. 543-557, 2004.
[36] H. Brinkman, The Viscosity of Concentrated Solutions and suspension, J Chem Physics, Vol. 20, pp. 571, 1952.
[37] K. Khanafer, K. Vafai, M. Lightstone, Buoyancy-driven heat transfer enhancement in a two-dimensional enclosure utilizing nanofluids, International journal of heat and mass transfer, Vol. 46, No. 19, pp. 3639-3653, 2003.
[38] R. B. Mansour, N. Galanis, C. Nguyen, C. Aouina, Experimental Study of Mixed Convection Laminar Flow of Water-Al2O3 Nanofluid in Horizontal Tube with Uniform Wall Heat Flux, in Proceeding of.
[39] S. Mirmasoumi, A. Behzadmehr, Numerical study of laminar mixed convection of a nanofluid in a horizontal tube using two-phase mixture model, Applied Thermal Engineering, Vol. 28, No. 7, pp. 717-727, 2008.