تسویه هماهنگ بازارهای رقابتی برق و گاز مستقل

نوع مقاله : مقاله برق

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بایل- دانشکده برق

2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

چکیده

در این مقاله مدل خطی تسویه هماهنگ بازارهای برق و گاز ارائه شده است که در آن، قیمت‌ها و تصمیمات شبکه‌های برق و گاز در بازارهای رقابتی تعاملی به‌دست می‌آید. تسویه هر یک از بازارها توسط بهره‌بردار هر شبکه و هماهنگ با تصمیمات بازار دیگر انجام می‌شود. بهره‌بردار بازار برق، تصمیمات شبکه برق برای روز بعد را با توجه به قیمت تسویه شده در بازار گاز، اخذ می‌کند. بازار گاز نیز متاثر از میزان مصرف نیروگاه‌های گازسوز بوده که از تسویه بازار برق بدست می‌آید. در این مقاله با معرفی مدل جدید خطی‌سازی قیود شبکه گاز بدون متغیر عددصحیح، تسویه بازارهای برق و گاز با استفاده از روش‌ها دوگان و KKT به صورت هماهنگ و همزمان حل شده است. مدل پیشنهادی بر روی شبکه شش شینه نمونه و 118 شینه IEEE، شبیه‌سازی شده است. نتایج به‌دست آمده کارایی مدل ارائه شده برای عملکرد هماهنگ بازارهای برق و گاز و کاهش هزینه‌ها و قیمت‌های مکانی برق و گاز را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clearing for Coordinated Electricity and Gas Markets

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Abedini 2
  • Meysam Jafari nokandi 2
2 Department of Electrical and Computer Engineering, Babol Noshirvani University of Technology. Babol. Iran
چکیده [English]

In this paper, a new linear programming model is presented for Clearing of Coordinated Electricity and Gas Markets, so that Prices and decisions of electricity and gas networks are obtained in interactive competitive markets. These markets are cleared by their own market operator in coordination with other markets. The power market operator makes day ahead decisions based on a cleared gas market. The gas market is also affected by the decisions of the electricity market. In this model, the linearization of gas network constraints without integer and binary variables is introduced. Cleaning of coordinated and simultaneous electricity and gas markets has been solved using the duality theorem and KKT method. The proposed model is applied to a 6 bus test system and the IEEE 118-bus network. The results illustrate the effectiveness of the proposed model for the Clearing of the Coordinated Electricity and Gas Markets and the reduction of the operation costs and local prices of electricity and gas networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electricity market
  • Gas market
  • Coordinated operation
  • Linearization
  • duality and KKT methods