تاثیر حفره، زاویه و راستای اعمال بار مورب بر روی پارامترهای ضربه پذیر لوله‌های درپوش‌دار استوانه‌ای: مطالعه تجربی و شبیه سازی عددی

نوع مقاله : مقاله مکانیک

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران

3 مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

یکی از مهمترین مسائلی که در جاذب‌های انرژی به عنوان سازه‌های جدارنازک مورد توجه طراحان قرار گرفته است، میزان جذب انرژی و نیروی پیک اولیه فروریزش می‌باشد. در این مطالعه‏‌، ضربه‌پذیری لوله‌های آلومینیمی درپوش‌دار استوانه‌ای جدار نازک تحت بار محوری و مورب بررسی می شود. در این طراحی، به منظور کاهش ماکزیمم نیروی پیک اولیه فروریزش، حفره‌هایی بر روی جاذب با فاصله‌های مشخص در طول لوله ایجاد شده‌اند. وجود حفره‌های حلقوی به عنوان نقص در جاذب، باعث کاهش نیروی وارد به سازه اصلی و سرنشینان می‎شود. در این مقاله، با استفاده از شبیه‌سازی عددی توسط نرم افزار آباکوس، اثر وجود حفره، زاویه و راستای اعمال بار مورب بر روی تغییرات نمودار نیرو-جابجایی لوله‌های درپوش‌دار مطالعه می شود. همچنین، به منظور بررسی صحت شبیه‌سازی عددی، تعدادی تست تجربی انجام گردید که نتایج قابل قبولی حاصل شده است. نتایج نشان می دهد که اعمال بار مورب با زاویه 10 درجه و در خلاف راستای حفره‌ها بر نحوه فروریزش، میزان جذب انرژی و کاهش نیروی پیک اولیه موثر بوده و زوایای بارگذاری 20، 30 و 40 درجه تغییرات زیادی در نیروی پیک اولیه و جذب انرژی ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of hole, angle and direction of applied oblique load on crashworthiness parameters of end capped circular tubes: A numerical simulation and experimental study

نویسندگان [English]

  • Sajad Azarakhsh 1
  • Ali Ghamarian 2
  • Mohammad Javad Rezvani 3
1 Young Researchers and Elite Club, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Young Researchers and Elite Club, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran
3 3. Energy and Sustainable Development Research Center, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

One of the most important problems that energy absorbers as thin-walled structures have been considered by designers, is the amount of energy absorption and the initial peak crushing load. In this paper, the crashworthiness of end capped circular aluminum tubes under axial compression is investigated. In this design, in order to reduce the initial maximum crushing load, holes were created in the outer surface of the adsorbent with specified distances along the tube. The presence of annular holes as a imperfection in the absorber prevents the sudden load applied to the main structure and the occupants. In this study, using numerical simulation by ABAQUS software, the effect of the presence of holes, angle and direction of applied oblique load has been studied on the crashworthiness of end capped tubes. Also, in order to validate the numerical simulation results, a number of experimental tests were performed which showed good agreement. The results showed that the applied oblique load with an angle of 10 degree and the opposite direction of the holes is effective on the state of collapse, energy absorption and reduction of initial peak load, and the angles of 20, 30 and 40 degree do not have significant changes in initial peak force and energy absorption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Initial peak load
  • End capped tube
  • Hole
  • Numerical simulation
  • Oblique load
[1] Global Status Report on Road, 2015.
[2] M. D. Goel, "Numerical investigation of the axial impact loading behaviour of single, double and stiffened circular tubes", International journal of crashworthiness, Vol. 21, No. 1, 2016, pp. 41-50.
[3] M. J. Rezvani, E. Borhani, and E. A. Shahi, "Manufacturing and analysis of dynamic and mechanical properties of rigid nanocomposite polyurethane foam reinforced by nano particles of SiC", Journal of Modeling in Engineering, Vol. 16, No. 53, 2018, pp. 1-7.
[4] N. Jones, "Several phenomena in structural impact and structural crashworthiness", European Journal of Mechanics-A/Solids, Vol. 22, No. 5, 2003, pp. 693-707.
[5] H. El-Hage, P. Mallick, and N. Zamani, "A numerical study on the quasi-static axial crush characteristics of square aluminum tubes with chamfering and other triggering mechanisms", International Journal of Crashworthiness, Vol. 10, No. 2, 2005, pp. 183-196.
[6] L. Yan, N. Chouw, and K. Jayaraman, "Effect of triggering and polyurethane foam-filler on axial crushing of natural flax/epoxy composite tubes", Materials and Design (1980-2015), Vol. 56, 2014, pp. 528-541.
[7] Z. Song, S. Ming, T. Li, K. Du, C. Zhou, and B. Wang, "Improving the energy absorption capacity of square CFRP tubes with cutout by introducing chamfer", International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 189, 2021, p. 105994.
[8] N. Negahban Vasheghani, M. J. Rezvani, and M. Damghani Nouri, "Experimental and numerical investigation of energy absorption of foam-filled cylindrical tubes with initiator", Journal of Modeling in Engineering, Vol. 14, No. 44, 2016, pp. 69-78.
[9] S. Shahravi, M. J. Rezvani, and A. Jahan, "Multi-response optimization of grooved circular tubes filled with polyurethane foam as energy absorber", Journal of Optimization in Industrial Engineering, Vol. 12, No. 1, 2019, pp. 133-149.
[10] M. Rezvani and M. D. Nouri, "Mathematical modelling of energy absorption in thin-walled grooved conical tubes with considering of strain hardening phenomena", International Journal of Structural Engineering, Vol. 8, No. 4, 2017, pp. 308-326.
[11] A. Eyvazian, T. Tran, and A. M. Hamouda, "Experimental and theoretical studies on axially crushed corrugated metal tubes", International Journal of Non-Linear Mechanics, Vol. 101, 2018, pp. 86-94.
[12] S. E. Alkhatib, F. Tarlochan, and A. Eyvazian, "Collapse behavior of thin-walled corrugated tapered tubes", Engineering Structures, Vol. 150, 2017, pp. 674-692.
[13] Y. Lin, J. Min, Y. Li, and J. Lin, "A thin-walled structure with tailored properties for axial crushing", International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 157, 2019, pp. 119-135.
[14] G. Sun, T. Pang, C. Xu, G. Zheng, and J. Song, "Energy absorption mechanics for variable thickness thin-walled structures", Thin-Walled Structures, Vol. 118, 2017, pp. 214-228.
[15] N. Jafarian and M. J. Rezvani, "Crushing behavior of multi-component conical tubes as energy absorber: A comparative analysis between end-capped and non-capped conical tubes", Engineering Structures, Vol. 178, 2019, pp. 128-135.
[16] H. Souzangarzadeh, M. J. Rezvani, and A. Jahan, "Selection of optimum design for conical segmented aluminum tubes as energy absorbers: Application of MULTIMOORA method", Applied Mathematical Modelling, Vol. 51, 2017, pp. 546-560.
[17] C. Zhao, J. Niu, Q. Zhang, C. Zhao, and J. Xie, "Buckling behavior of a thin-walled cylinder shell with the cutout imperfections", Mechanics of Advanced Materials and Structures, Vol. 26, No. 18, 2019, pp. 1536-1542,.
[18] W. Liu, Z. Liu, G. Lu, and Z. Wang, "Investigation of the energy absorption of thin-walled square tubes with cutouts under axial impact loading", Chinese Journal of Applied Mechanics, 2016.
[19] M. W. Hilburger, V. O. Britt, and M. P. Nemeth, "Buckling behavior of compression-loaded quasi-isotropic curved panels with a circular cutout", International journal of solids and structures, Vol. 38, No. 9, 2001, pp. 1495-1522.
[20] A. Alavi Nia and S. Chahardoli, "Experimental and numerical investigation of hole and edge radius effect on collapse properties of cylindrical absorbers under axial impact loading", Journal of Modeling in Engineering, Vol. 16, No. 53, 2018, pp. 53-65.
[21] S. Chahardoli, H. Hadian, and R. Vahedi, "Optimization of hole height and wall thickness in perforated capped-end conical absorbers under axial quasi-static loading (using NSGA-III and MOEA/D algorithms)", Thin-Walled Structures, Vol. 127, 2018, pp. 540-555.
[22] H. Nikkhah, A. Baroutaji, and A. G. Olabi, "Crashworthiness design and optimisation of windowed tubes under axial impact loading", Thin-Walled Structures, Vol. 142, 2019, pp. 132-148.
[23] S. Bodlani, S. Chung Kim Yuen, and G. Nurick, "The energy absorption characteristics of square mild steel tubes with multiple induced circular hole discontinuities—Part II: numerical simulations", Journal of applied mechanics, 2009, Vol. 76, No. 4.
[24] S. Bodlani, S. Yuen, and G. Nurick, "The energy absorption characteristics of square mild steel tubes with multiple induced circular hole discontinuities—part I: experiments", Journal of applied mechanics, Vol. 76, No. 4, 2009.
[25] H. Han, J. Cheng, F. Taheri, and N. Pegg, "Numerical and experimental investigations of the response of aluminum cylinders with a cutout subject to axial compression", Thin-Walled Structures, Vol. 44, No. 2, 2006, pp. 254-270.
[26] J. T. Black and R. A. Kohser, "Materials and processes in manufacturing", Prentice-Hall International, 1997.
[27] A. Ghamarian, H. Zarei, M. Farsi, and N. Ariaeifar, "Experimental and numerical crashworthiness investigation of the empty and foam‐filled conical tube with shallow spherical caps", Strain, Vol. 49, No. 3, 2013, pp. 199-211.
[28] S. Azarakhsh, A. Rahi, A. Ghamarian, and H. Motamedi, "Axial crushing analysis of empty and foam-filled brass bitubular cylinder tubes", Thin-Walled Structures, Vol. 95, 2015, pp. 60-72.