ارزیابی شاخص‌های ایمنی، ترافیکی و اقتصادی اقدامات آرام‌سازی ترافیک با بکارگیری شبیه‌سازی نرم‌افزاری (مطالعه موردی: شهر قم)

نوع مقاله : مقاله عمران

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، د انشگاه قم، قم، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه قم

چکیده

رشد روزافزون وسایل نقلیه و کاهش سطح ایمنی معابر در کشورهای درحال توسعه منجر به افزایش آمار تصادفات شهری شده است و سیاست‌گذاران مدیریت شهری به دنبال اعمال راه‌کارهای موثر برای ارتقای سطح ایمنی، کاهش هزینه‌های اقتصادی ناشی از وقوع تصادفات و خسارت‌های زیست محیطی مصرف سوخت‌های فسیلی بوده‌اند که این امر با انجام اقدامات آرام‌سازی ترافیکی میسر می‌گردد که با محدود کردن سرعت وسایل نقلیه، رفتار رانندگان را متناسب با محیط تغییر می‌دهد. این مطالعه با ارائه 4 سناریوی پیشنهادی نظیر تغییر در تسهیلات کاهش سرعت، احداث تقاطع چراغدار و کاهش عرض راه جهت آرام‌سازی جریان ترافیکی برای یکی از معابر پرتردد و حادثه‌خیز در شهر قم با استفاده از نرم افزار شبیه‌ساز ایمسان سعی در ارزیابی اقدامات آرام‌سازی جریان ترافیکی داشته است. ارزیابی تصادفات نشان داد که احداث تقاطعات چراغدار جدید با کاهش سرعت متوسط وسایل نقلیه موجب کاهش 5/35 درصدی تصادفات شده است و مجموع تعداد تصادفات از 474 عدد در سال 1398 به 217 عدد رسانده است؛ اما این امر منجر به افزایش زمان تاخیر شده و اتلاف وقت بیشتری در آن صورت گرفته است. در ادامه نتایج بررسی نشان داد که با حذف تسهیلات کاهش سرعت و افزایش عرض سواره‌رو، زمان سفر به ترتیب به میزان 9/19 و 3/9 درصد نسبت وضع موجود کاهش یافته و با احداث تقاطع چراغدار، سرعت وسایل نقلیه به میزان 9/12درصد کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of safety, traffic and economic indicators of traffic calming measures using software simulation (case study: Qom city)

نویسندگان [English]

  • sajad Abdi 1
  • Mohamad Hosein Dehnad 2
1 Department of Civil Engineering, University of Qom, Qom, Iran
2 University of Qom
چکیده [English]

The increasing growth of vehicles and the decrease in road safety in developing countries have led to an increase in urban accident statistics. Urban management policymakers have aimed to implement effective solutions to improve the level of safety, reduce economic costs caused by accidents and environmental consequences of fossil fuel consumption. This is possible by implementing traffic calming measures, which change the behavior of drivers according to the environment by limiting the speed of vehicles. This study has tried to evaluate traffic calming measures by presenting 4 proposed scenarios, such as changing the speed reduction facilities, building a signalized intersection, and reducing the road width to calm the traffic flow on one of the high-traffic and accident-prone roads in Qom using Aimsun simulator software. The evaluation of accidents showed that the construction of new signalized intersections has reduced the average speed of vehicles by 35.5%, and the total number of accidents has increased from 474 in 2018 to 217. But this has led to an increase in the delay time and more time has been wasted. Further, the results of the investigation showed that by removing the speed reduction facilities and increasing the width of the road, the travel time was reduced by 19.9 and 9.3 percent, respectively, compared to the existing situation, and by constructing the signalized intersection, the speed of vehicles decreased by 12.9 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traffic calming
  • Safety
  • Simulation
  • Accident prediction
  • Economic assessment