اخبار و اعلانات

افزایش ضریب تاثیر مجله

افزایش رشد ضریب تاثیر مجله مدلسازی در مهندسی دانشگاه سمنان بر اساس ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و  طبق آخرین گزارش استنادی مجلات در نمایه ISC در سال 1400، ضریب تاثیر (IF) مجله مدلسازی در مهندسی دانشگاه سمنان از 0/263 به 0/39 افزایش  یافته است. ​ همچنین نیز چارک آن Q1 می باشد.  لینک مستندات ضریب تاثیر مجله مدلسازی در مهندسی دانشگاه سمنان   https://jcr.isc.ac/jDetails.aspx

مطالعه بیشتر

مشابهت یابی مقالات

این نشریه از نرم افزار مشابهت یابی سمیم نور استفاده می کند.

مطالعه بیشتر