نویسنده = میثم جعفری نوکندی
تسویه هماهنگ بازارهای رقابتی برق و گاز مستقل

دوره 19، شماره 64، اردیبهشت 1400، صفحه 53-66

10.22075/jme.2020.20308.1895

تقی بارفروشی؛ اسماعیل عابدینی؛ میثم جعفری نوکندی