شبیه سازی و طبقه بندی وقایع کیفیت توان با استفاده از شبکه عصبی

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

امروزه استفاده ی روز افزون از تجهیزات الکترونیکی و بارهای غیر خطی در سیستم قدرت، مسئله کیفیت توان را به یک موضوع مهم تبدیل کرده است. در این مقاله برای شبیه سازی وقایع کیفیت توان به طور همزمان از دو روش مدل سازی ریاضی و داده های حاصل از شبیه سازی با نرم افزار Pscad استفاده شده است. با توجه به عملکرد بسیار خوب شبکه های عصبی در کارهای تشخیص الگو و طبقه بندی، شبکه عصبی چند لایه برای طبقه بندی وقایع مورد استفاده قرار گرفته است .در مرحله استخراج ویژگی ها از دو تبدیل STFT و تبدیل موجک گسسته استفاده شده است. پس از طبقه بندی وقایع با استفاده از شبکه عصبی، مقاومت شبکه عصبی در برابر نویز در سطوح مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در شرایطی که نویز وجود ندارد شبکه عصبی وقایع را با دقت 98.22 درصد طبقه بندی می کند. در پایان نتایج به دست آمده در این مقاله با نتایج تحقیقات دیگر مورد مقایسه قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation and classification of power quality disturbances Using Neural Network

چکیده [English]

Nowadays, increasing use of electronic instruments and nonlinear loads in Power systems, make the power quality problem as one of the most important issues. In this article, the produced data from mathematical equations and PSCAD software simultaneously have been used to simulate power quality disturbances. Because of super performance of neural networks in pattern recognition and classification, the MLP neural network for classification of power quality disturbances is used in this paper. The neural networks have been developed by simulation of nonlinear terms, and they indicated their priority for pattern recognition and classification. STFT and DWT transform to extract signal's features have been used. After classification of disturbances using MLP, the neural network robustness has been examined in different levels in presence of the noise. With presence of noise, neural network classifies all the events with 98.22 percent of accuracy. Finally, results of this article are compared with other researcher's works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Power Quality
  • MLP Neural Network
  • Discrete Wavelet Transform
  • STFT
  • Noise
 
[1].V. FernãoPires , Tito G. Amaral , J. F. Martins, “Power quality disturbances classification using the 3-D space representation and PCA based neuro fuzzy approach” , Expert Systems with Applications 38 (2011) 11911–11917
[2].ThaiNguyen ,Yuan Liao, “Power qualitydisturbanceclassificationutilizingS - transformandbinaryfeaturematrixmethod”, Electric Power Systems Research 79 (2009) 569–575
[3].YuanLiao, Jong-BeomLee,“Afuzzyexpertsystemforclassifyingpowerqualitydisturbances” , Electrical Power And Energy Systems 26 (2004) 199–205
[4].Z. Moravej ,S. A. Banihashemi, M. H. Velayati,“Power quality events classification and recognitionusing a novel support vector algorithm”, Energy Conversion And Management, Volume 50, Issue 12, December 2009, Pages 3071-3077
[5].Mohammad E. Salem, Azah Mohamed, Salina Abdul Samad,“Rule based system for power quality disturbance classification incorporating S-transform features”, Expert Systems with Applications 37 (2010) 3229–3235
[6].Z. Moravej ,A .A .Abdoos, M. Pazoki,“An intelligent method for detection and classification of power quality events”, Journal Of  Modeling In Engineering , Vol.9, No.27, Winter 2012, Pages 23-37
[7].R. Hooshmand, A. Enshaee,“ Detection and classification of single and combined power quality disturbances using fuzzy systems oriented by particle swarm optimization algorithm”, Electric Power Systems Research 80 (2010) 1552–1561
[8].Duarte G. Cesar, Vega G. Valdomiro, Ordonez P. Gabriel , “Automatic power quality disturbances detection and classification Based on discrete wavelet transform and artifical intelligence” , 2006 IEEE PES Transmission And Distribution Conference And Exposition Latin America, Venezuela
[9].T. Jayasree, D. Devaraj, R. Sukanesh ,“Power quality disturbance classification using Hilbert transform and RBF networks”,Neurocomputing 73 (2010) 1451–1456
[10].C. N. Bhende,S. Mishra,B. K. Panigrahi,“DetectionandclassificationofpowerqualitydisturbancesusingS-transformandModularneural network”, Electric Power Systems Research 78 (2008) 122–128
[11].Murat Uyar, SelcukYildirim , MushinTunayGencoglu ,“AnexpertsystembasedonS-transformandneuralnetworkforautomaticclassificationofpowerqualitydisturbances”, Expert Systems With Applications 36 (2009) 5962–5975
[12].HuseyinEristi, YakubSemir,“AnewalgorithmforautomaticclassificationofpowerqualityeventsbasedonwavelettransformandSVM”, Expert Systems With Applications 37 (2010) 4094–4102
[13].SamiEkici ,“Classification of power system disturbances using support vectormachines”, Expert Systems With Applications 36 (2009) 9859–9868
[14].Jose G. M. S Decanini, MauroS. Tonelli- Neto,Fernando C. V. Malange, CarlosR. Minussi,“Detectionandclassificationofvoltagedisturbances using a Fuzzy- ARTMAP waveletnetwork”, Electric Power Systems Research 81 (2011) 2057– 2065
[15].HaiboHe, XiaopingShen, janusz A. Starzyk,“Powerqualitydisturbancesanalysisbased onEDMRAmethod”, Electrical Power And Energy Systems 31 (2009) 258–268
[16].WalidG.Morsi, M.EEL-Hawary,“Powerqualityevaluationissmartgridsconsideringmoderndistortioninelectricpowersystems”, Electric Power Systems Research 81 (2011) 1117–1123
[17].T. K. Abdel- Galil,E. F.EL-Saadany, M. M. A. Salama,“PowerqualitydetectionusingAdaline”, Electric Power Systems Research 64 (2003) 137_/144
[18].HuseyinG.Eristi, AysegUlucar, YakubDemir,“Wavelet Based feature extraction and selection for classification of power system disturbances using support vector machines”, Electric Power Systems Research 80 (2010) 743–752
[19].Resende J. W.,ChavesM. L. R. ,Pennac,“IdentificationofpowerqualitydisturbancesusingtheMATLABwavelettransformtoolbox”.
[20].Anoop Mathew, N. O. GunaseKar, D. Bersiker , RajaSingh, S. UmaMahaswaran,“Detectionandclassificationofvoltageswellsusingwavelettransform”, International Journal Of Computer And Electrical Engineering, Vol. 2, No. 3, June, 2010,1793-8163
[21].SerkanGunal, omernezihGerek, DoganGokhanEce, RifatEdizkan,“The search for optimal feature set in power quality event classification”, Expert Systems With Applications 36 (2009) 10266–10273
[22].Saroj K. Meher , Ashok K. Pradhan ,“Fuzzyclassifiersforpowerqualityeventsanalysis”, Electric Power Systems Research 80 (2010) 71–76
[23].IEEE Distribution Planning Working Group Report,“Radial distribution test feeders” ,Transactions On Power Systems, Vol. 6, No. 3, August1991
[24].Whei – Min Line, Chein- Hsienwu, Chia- Hung , Fu – Sheng Cheng,“Detection and classification of multiple power- quality disturbanes with wavelet multiclass SVM”, IEEE Transaction On Power Delivery, Vol. 23, No. 4, October 2008
 [25].MATLAB7( R2010a) user guide,“Neural Network Toolbox
[26]. مصطفی کیا,”شبکه های عصبی در ,“MATLAB1385
[27].محمدرضا میرزایی، علی دستفان,”یافتن منابع فلیکر در یک سیستم قدرت با تغذیه چندگانه“, بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
[28].“IEEE recommented practice for monitoring electric power quality”, Approved June 14, 1995