بررسی عددی جریان سیال، انتقال حرارت و تولید آنتروپی نانوسیال در جابه‌جایی توام در محفظه‌ی "Γ" شکل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

در مطالعه حاضر، جریان سیال، انتقال حرارت و تولید آنتروپی در جابه‌جایی توام نانوسیال آب – اتیلن گلیکول-اکسید آلومینیم با خواص متغیر در محفظه‌ی "Γ" شکل به‌صورت عددی بررسی شده است. برای تحلیل جابه‌جایی توام از یک برنامه کامپیوتری به زبان فرترن بر اساس روش حجم محدود و الگوریتم سیمپلر استفاده شده است. مطالعه برای کسر حجمی نانوذرات 0تا 04/0، عدد ریچاردسون 01/0، 1/0، 1، 10 و 100، عدد گراشف 104 و در دو حالت، یک‌بار ضلع بالایی متحرک (U-) و بار دیگر ضلع جانبی سمت چپ متحرک (V-) انجام شده است. در همه اعداد ریچاردسون و در هر دو حالت (-U) و (V-) عدد ناسلت متوسط با افزایش کسر حجمی افزایش می‌یابد هر چند با کاهش عدد ریچاردسون این افزایش محسوس‌تر است. همچنین در همه اعداد ریچاردسون و در هر دو حالت مورد بررسی، تغییرات آنتروپی کل و آنتروپی تولیدی ناشی از حرارت با افزایش کسر حجمی رفتاری مشابه عدد ناسلت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Study of fluid flow and heat transfer of mixed convection and entropy generation in a L-shaped cavity filled with nanofluid

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Abbasian Arani
  • Alireza Aghaee
  • Alireza Aghaee
  • Zahra Ghahfarokhi
چکیده [English]

In this work, the fluid flow and heat transfer and entropy generation of mixed convection in "Γ" -shaped cavity filled with Al2O3-Water-EG have been studied. For this propose, we used from a FORTRAN program based on finite volume method (FVM) and SIMPER algorithm. This investigation have done for volume fraction from 0 to 0.04, Richardson number between 0.01 and 100, and Grashof number equal to 104 for two situation, moving top wall with velocity of U from right to left and moving left vertical wall equal to V from up to bottom. In all cases average Nusselt number increase with adding of nanoparticle or decreasing of Richardson number. This phenomenon is sensitive with reduction of Richardson number. In addition for all Richardson number and for two cases total entropy generation and entropy generation due to conduction increase with nanoparticle volume fraction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanofluid
  • Entropy Generation
  • L-shaped cavity
  • Mixed convection
  • Variable properties
  • Numerical Solution
[1] Angirasa, D., Mahajan, R.L. (1993). “Natural Convection from L-Shaped Corners with Adiabatic and Cold
Isothermal Horizontal Walls”. Journal of Heat Transfer, Vol. 115, pp. 149-157.
[2] Tasnim, S.H., Mahmud, S. (2006). “Laminar Free Convection inside an Inclined L-Shaped Enclosure”.
International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 33, pp. 936-942.
[3] Choi, S. U. S., Eastman, J. A. (1995). “Enhancing thermal conductivity of fluids with nanoparticles,
International Mechanical Engineering Congress and Exhibition”. San Francisco, Calif, USA
[4] Das, S.K., Putra, N., Thiesen, P., Roetzd, W. (2003).”Temperature dependence of thermal conductivity
enhancement for nanofluids”. Journal of Heat Transfer, Vol. 125, pp. 567-574.
[5] Mansour, M.A., Mohamed, R.A., Abd-Elaziz, M.M., Ahmed, S.E. (2010). “Numerical simulation of mixed convection flows in a square lid-driven cavity partially heated from below using nanofluid”. International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 37, pp. 1504–1512.
[6] Ghasemi, B., Aminossadati, S.M. (2010). “Mixed convection in a lid-driven triangular enclosure filled with nanofluids”. International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 37,pp. 1142–1148.
[7] Sheikhzadeh, G.A., Ebrahim Qomi, M., Hajialigol, N., Fattahi, A. (2012). “Numerical study of mixed convection flows in a lid-driven enclosure filled with nanofluid using variable properties”. International Results in Physics, Vol. 2 , pp.5–13
[8] Chamkhaa, Ali J., Abu-Nada, Eiyad. (2012). “Mixed convection flow in single- and double-lid driven square cavities filled with water–Al2O3 nanofluid: Effect of viscosity models”. European Journal of Mechanics B/Fluids.
[9] Abbasian Arani, A.A., MazroueiSebdani, S., Mahmoodi, M., Ardeshiri, A., Aliakbari. M. (2012). “Numerical study of mixed convection flow in a lid-driven cavity with sinusoidal heating on side walls using nanofluid”. Superlattices and Microstructures, Vol. 51, pp.893–911.
[10] Ilis, G.G., Mobedi, M., Sunden, B. (2008). ''Effect of aspect ratio on entropy generation in a rectangular cavity with differentially heated vertical walls''. International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 35, pp. 696–703.
[11] Varol, Y., Oztop, H.F., Koca, A. (2008). ''Entropy generation due to conjugate natural convection in enclosures bounded by vertical solid walls with different thicknesses''. International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 35, pp. 648–656.
[12] Famouri, M., Hooman, K. (2008). ''Entropy generation for natural convection by heated partitions in a cavity''. International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 35, pp. 492–502.
[13] Khorasanizadeh, H., Amani, J., Nikfar, M. (2012). ''Numerical investigation of Cu-water nanofluid natural convection and entropy generation within a cavity with an embedded conductive baffle''. Scientia Iranica F, Vol. 19, pp. 1996–2003.
[14] Mahmoudi, A.H., Pop, I., Shahi, M., Talebi, F. (2013), ''MHD natural convection and entropy generation in a trapezoidal enclosure using Cu–water nanofluid''. Computers & Fluids, Vol.72, pp. 46–62.
[15] Incropera, F. P., Dewitt. D. P. “Fundamentals of Heat and Mass Transfer”. JOHN WILEY& SONS New-York.
[16] Ogut, E.B. (2009). “Natural convection of water-based nanofluids in an inclined enclosure with a heat source”. International Journal of Thermal Sciences, Vol.48, pp. 2063–2073.
[17] Abu-Nada, E., Masoud, Z., Hijazi A. (2008). “Natural convection heat transfer enhancement in horizontal concentric annuli using nanofluids”, International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol.35, pp. 657– 665.
[18] Arefmanesh, A., Amini, M., Mahmoodi, M., Najafi, M. (2012). “Buoyancy-driven heat transfer analysis in two-square duct annuli filled with a nanofluid”. European Journal of Mechanics B/Fluids, Vol.33, pp. 95–104.
[19] Abu-nada, E., Oztop, H. (2009). “Effect of inclination angle on natural convection in enclosures filled with Cu water nanofluid”. International Journal of Heat and Fluid Flow, Vol.30, pp. 669–678.
[20] Vajjha, R.S., Das, D.K. (2009) “Experimental determination of thermal conductivity of three nanofluids and development of new correlations”, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 52, pp. 4675– 4682.
[21] Chamkha, A. J., Abu-Nada, Eiyad. (2012). “Mixed convection flow in single- and double-lid driven square cavities filled with water–Al2O3 nanofluid Effect of viscosity models”. European Journal of Mechanics B/Fluids, Vol. 36, pp. 82–96
[22] Oliveski, R.D.C., Macagnan, M.H. and Copetti, J.B. (2009) ‘‘Entropy generation and natural convection in rectangular cavities’’, Applied. Thermal Engineering, Vol. 29, pp. 1417–1425.