مدلسازی جامع سیستم زمین جهت تحلیل رفتار گذرای آن در مقابل ضربات صاعقه

نوع مقاله: مقاله برق

نویسندگان

گروه مهندسی برق قدرت، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند

10.22075/jme.2019.17385.1699

چکیده

در هنگام تخلیه‌ی صاعقه، رفتار گذرای سیستم زمین تحت تاثیر رفتار غیرخطی وابسته به زمان ناشی از یونیزاسیون و اثرات وابسته به فرکانس پارامترهای الکتریکی خاک ناشی از طیف فرکانسی بالای جریان صاعقه می-باشد. در این مقاله، برای مدل‌سازی سیستم زمین، از یک روش جدید مبتنی بر ترکیب روش ممان (MOM) و روش تعادل هارمونیکی (HBM) استفاده شده است. بطوریکه جهت افزایش دقت، پدیده یونیزاسیون خاک در حوزه زمان و وابستگی فرکانسی پارامترهای الکتریکی خاک درحوزه فرکانس، به صورت همزمان در مدلسازی لحاظ شده است. در روش پیشنهادی ابتدا با تحلیل سیستم زمین با استفاده از حل معادلات انتگرالی به روش ممان، بدون درنظر گرفتن یونیزاسیون خاک و با لحاظ کردن وابستگی فرکانسی پارامترهای الکتریکی خاک، مدار معادلی از نوع نورتن در حوزه فرکانس استخراج می‌شود. سپس، با لحاظ نمودن بار غیرخطی ناشی از یونیزاسیون خاک به مدار معادل نورتن منتجه، سیستم زمین به مدار معادل نورتن غیرخطی تبدیل می‌شود. جهت تحلیل مدار معادل غیرخطی استخراجی، از روش تعادل هارمونیکی (HBM) استفاده می‌گردد. برای بررسی عملکرد مدل پیشنهادی، نتایج حاصل از مدلسازی سیستم زمین به روش پیشنهادی با داده‌های حاصل از اندازه‌گیری عملی مقایسه و صحت سنجی شده است که نتایج حاصله، کارایی و دقت بالای روش پیشنهادی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comprehensive Modeling of Transient Analysis of Grounding System under Lightning Surges

نویسندگان [English]

  • Jalil Ghayur safar
  • Reza Shariatinasab
Department of Electrical and Computer Eng. , University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

During lightning discharge, the transient performance of grounding system is influenced by the time-dependent nonlinear behavior related to soil ionization and frequency dependence of soil electrical parameters related to high-frequency spectrum of lightning current. In this paper, for the modeling of grounding system, a new approach based on the combination of the method of moment (MoM) and the harmonic balance method (HBM) has been used. In order to increase the accuracy, the phenomenon of soil ionization in the time domain and the effects of frequency dependence of soil electrical parameters in the frequency domain are considered simultaneously in the modeling. In the presented method, first by analyzing the ground system through solving integral equations with the method of moment (MoM), a Norton’s equivalent circuit is extracted in frequency domain assuming frequency dependent of soil electrical parameters. At this stage, the equivalent circuit is extracted in the absence of soil ionization. Then, by adding the nonlinear load arising from soil ionization to the Norton’s equivalent circuit, the grounding system is changed into a nonlinear Norton’s equivalent circuit. To analyze the obtained nonlinear circuit, the harmonic balance method (HBM) is used. The proposed model is validated by comparing our data with published experimental results. The obtained results confirm efficiency and accuracy of the proposed method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grounding system
  • Transient analysis
  • Method of moment
  • Harmonic balance
  • Soil ionization