همزمان سازی مقاوم کلاس خاصی از سیستم های آشوبی هم تراز با وجود ، تاخیر زمانی و پارامتر ها ی نامشخص

نوع مقاله : مقاله برق

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

2 دانشکده مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی، گناباد

3 استادیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده

دراین مقاله همزمان سازی سیستم های آشوبی همتراز با وجود اغتشاش، عدم قطعیت، پارامتر های نا معلوم و تاخیر های نا معلوم مورد بررسی قرار میگیرد. در ابتدا با استفاده از نمای لیاپانوف ، سیستم آشوبی همتراز معرفی شده، سپس کنترلر تطبیقی- مقاوم بر پایه تئوری پایداری لیاپانوف و شرط لیپ شیتز طراحی می شود. قوانین بروزرسانی تخمین کران های اغتشاش وعدم قطعیت و همچنین پارامترها و تاخیر‌های نامعلوم بگونه ای تعیین میشوند که همزمان‌سازی مقاوم سیستمهای آشوبی پایه و پیرو صورت گیرد. همچنین بر اساس پایداری لیاپانوف تضمین می‌گردد که کنترل‌کننده پیشنهادی منجر به همزمان‌سازی سیستم‌های آشوبی همتراز با وجود اغتشاش و نایقینی شود. در نهایت برای ارزیابی کنترل‌کننده تطبیقی-مقاوم پیشنهادی، همزمان سازی دو سیستم آشوبی همتراز جرک و جنسیوتسیو با عدم قطعیت غیرخطی کراندار و اغتشاش‌ های خارجی و همچنین تاخیرهای زمانی ثابت نامعلوم شبیه‌سازی شده‌اند. نتایج شبیه سازی‌ها، کارایی مطلوب کنترلر پیشنهادی برای همزمان سازی مقاوم سیستم های آشوبی همتراز را نشان می دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Robust synchronization of a class neutral chaotic systems Despite, unknown time-delay and parameter

نویسندگان [English]

  • Amirhosein Rostampour 1
  • Assef Zare 2
  • Majid Halaji 3
1 Department of electrical, Gonabad Branch, Islamic Azad University,Gonabad, Iran
2 Department of Electrical Eng. IAU of Gonabad
3 Faculty of Electrical Engineering, Neyshabure Branch, Islamic Azad University, Neyshabure 6518115743, Iran
چکیده [English]

The synchronization of neutral chaotic systems with disturbance, uncertainty, unknown parameters, and unknown delays is studied in this article. Initially, the neutral chaotic system is introduced using the Lyapunov exponent and then the adaptive-robust controller is designed using the Lyapunov stability theory and the Lipschitz condition. The update laws for the estimation of disturbance and uncertainty bounds, as well as unknown parameters and delays, are determined such that the chaotic master and slave systems are synchronized in a robust manner. In addition, Lyapunov stability guarantees that the proposed controller will synchronize neutral chaotic systems in the presence of disturbance and uncertainty. In order to assess the proposed adaptive-robust controller, the synchronization of two parallel chaotic systems, jerk and Genesio–Tesi, with bounded nonlinear uncertainty, external disturbances, and unknown constant time delays is simulated. The simulation results demonstrate that the proposed controller provides the best performance for robust synchronization of neutral chaotic systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • neutral chaotic systems
  • Adaptive robust Synchronization
  • unknown delay
  • unknown parameters
  • disturbance
  • uncertainty