دوره و شماره: دوره 8، شماره 22، پاییز 1389 
2. تحلیل اگزرژی در ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعی دروازه شهری

صفحه 13-19

سیف الله سعدالدین؛ سیف الله سعدالدین؛ سعید رستگار