** بر اساس مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه و پیرو مصوبه های شورای مجلات، شورای پژوهشی و هیات رئیسه دانشگاه مورخ های 97/7/17، 97/7/22 و 97/7/24 به منظور تأمین بخشی از هزینه های مجله و بهبود اجرای فرایندهای مرتبط با مجله، تمامی مقالات ارسالی برای مجله که در فرایند ارزیابی علمی قرار می گیرند از تاریخ 97/9/15 مشمول پرداخت هزینه ای تحت عنوان هزینه ی داوری مقالات به مبلغ 2/000/000 ریال می شوند. در صورت عدم پذیرش مقاله از طرف داوران محترم این مبلغ قابل بازگشت به نویسندگان مسئول مقاله نمی باشد.

پس از تأیید مقاله مبلغ 3/000/000 ریال تحت عنوان هزینه ی ویراستاری و آماده سازی برای چاپ مقالات از نویسندگان مسئول مقاله دریافت می شود.

4ca5c955096853e 

شماره جاری: دوره 17، شماره 58، پاییز 1398، صفحه 1-300 

3. بررسی اندرکنش بین تونل های خطوط 1، 2 و 3 مترو تبریز

صفحه 5-5

حسین محمدپور ریحان؛ حمید چاکری


14. بررسی روابط تعیین کننده حرکت گلوله در آسیاها با استفاده از مدل‌سازی فیزیکی

صفحه 16-16

مصطفی مالکی مقدم؛ سعید رحمانی؛ رشاد حسامی؛ صمد بنیسی


24. شبیه سازی و بررسی عملکرد پارامترهای مختلف سنسور مبتنی بر غشای سیلیکونی جهت تشخیص متان محلول در فرآیند تخمیر

صفحه 33-33

سعید رحیمی؛ سهیل رضازاده مفردنیا؛ فاطمه یزدیان؛ بهنام راسخ؛ سیدعباس شجاع الساداتی