دوره و شماره: دوره 9، شماره 24، بهار 1390 
5. اثر برخورد سازه های مجاور بر نیازهای لرزه ای سازه های با جداگر لرزه ای در اثر زلزله

صفحه 53-64

غلامرضا قدرتی امیری؛ مجید برارنیا؛ محمد عابدپور؛ پژمان نمیرانیان