نویسنده = �������������� ��������
کاربرد شبکه های عصبی عمیق در طبقه بندی تصاویر آسیب های شبکه فاضلاب و مشخص کردن مسیرهای بحرانی آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

10.22075/jme.2022.24913.2162

مسلم سردشتی بیرجندی؛ حسین رحمانی؛ سعید فراهت


حل تحلیلی و شبیه سازی تعیین ضریب شدت تنش دینامیکی و میدان تنش در صفحه ترکدار تحت بارگذاری انفجاری

دوره 10، شماره 29، تیر 1391، صفحه 71-80

10.22075/jme.2017.1617

محمد دامغانی نوری؛ محمد دامغانی نوری؛ حسین رحمانی؛ محمد جواد رضوانی؛ محمد جواد رضوانی