دوره و شماره: دوره 8، شماره 23، دی 1389 
رابطه‏ سازی سه جزء مثلثی برای صفحه‏ ی خمشی

صفحه 1-17

10.22075/jme.2017.1570

محمد رضایی پژند؛ سید رضا سرافرازی؛ یاسر صادقی