دوره و شماره: دوره 12، شماره 39، زمستان 1393 
1. تشخیص محل و میزان ترک در تیرها با استفاده از تبدیل موجک

صفحه 1-11

امیر عزالدین؛ حسین نادرپور؛ علی خیرالدین؛ غلامرضا قدرتی امیری