دوره و شماره: دوره 12، شماره 39، دی 1393 
تشخیص محل و میزان ترک در تیرها با استفاده از تبدیل موجک

صفحه 1-11

10.22075/jme.2017.1687

امیر عزالدین؛ حسین نادرپور؛ علی خیرالدین؛ غلامرضا قدرتی امیری