دوره و شماره: دوره 2، شماره 16، بهار 1387 
5. مدل سازی و بررسی عملکرد ژل پلیمر در محیط متخلخل

10.22075/jme.2017.1526

محسن وفایی سفتی؛ مهسا باغبان صالحی؛ مهسا باغبان صالحی؛ حسن نادری؛ حسن نادری؛ محمد سیم جو