دوره و شماره: دوره 17، شماره 57، تیر 1398، صفحه 1-338 
زنجیربندی عملکرد سرویس مبتنی بر گرامر در شبکه‌های نرم‌افزار محور

صفحه 187-199

10.22075/jme.2019.14463.1428

پویا خسرویان دهکردی؛ سیما عمادی؛ قاسم میرجلیلی؛ بهزاد زمانی