بررسی اثر جداگرهای لرزه ای بر جا به جایی‌های طبقات و تشکیل مفاصل پلاستیک

نویسندگان

چکیده

چکیده     جداسازی لرزه‌ای یک روش طراحی لرزه‌ای مقاوم است که به جای افزایش ظرفیت لرزه‌ای سازه، مبتنی بر کاهش نیاز لرزه‌ای می باشد.  در این مقاله سعی شده است اثر دو نوع عمده جداگر لرزه ای در کاهش برش پایه و برش طبقات سازه مورد بررسی قرار گیرد. 4 سازه 2 ،5 ،8 و12 طبقه برای سه حالت با پای گیردار ، با جداساز لاستیکی- سربی و با جداساز پاندولی- اصطکاکی همراه با سختی‌های متفاوت ایزولاتورها مدل سازی شده است.مدل‌های فوق تحت زلزله های منجیل ،ناغان،طبس و السنترو به وسیله نرم افزار DRAIN-2DX  آنالیز غیر خطی تاریخچه زمانی گردیده است . نتایج نشان می دهد که، جداگرهای لاستیکی­ـ سربی عموماً جا به جایی بیشینه طبقات را در سازه‌های کوتاه نسبت به جا به جایی بیشینه بام این سازه‌ها در حالت گیردار افزایش می‌دهند. اما در مورد جداگرهای FPS نکته مثبتی که وجود دارد آن است که در اکثر موارد جا به جایی حداکثر آن ها از جا به جایی حداکثر سازه‌گیردار در بام بیشتر نمی‌باشد.  با استفاده از ایزولاتورها، تعداد سیکل پاسخ تغییر مکانی سازه به خصوص در سازه­های سخت­تر(کوتاه­تر) کاهش می‌یابد. در سازه‌های کوتاه‌تر ایزوله شده لرزه‌ای، کاهش بسیار بیشتری در درصد تشکیل مفاصل در اعضا نسبت به سازه گیردار مشابه، دیده می‌شود. عموما" استفاده از ایزولاتورها در سازه‌های کوتا ه  (به خصوص برای شتاب‌نگاشت‌های غالب ایران) بسیار مفیدتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Analysis of Dynamic Behavior of Mechanically Stabilized Earth Walls with GeosyntheticsAn Investigation of Seismic Base-isolators on Stories Displacements and Plastic Hinge Formation

چکیده [English]

    Abstract Earthquake bas-isolation design for structures is based on demand reduction instead of seismic capacity increasing. The effectiveness of two types of seismic base-isolator on base shear and story shear reduction were investigated in this paper. Four structures (2, 5, 8 and 12 story buildings) with different cases including fixed base, laminated rubber bearing (LRB) and frictional pendulum system (FPS) and different isolator stiffness were modeled. The nonlinear time history analysis were performed on all modeled structures subjected to Manjil, Naghan, Tabas and El centro earthquake records. The results show that the LRB increases the maximum story displacement but decreases the story drifts. However, comparison of the results for FPS and fixed base show that the maximum roof displacements for FPS do not increase. Using the seismic isolator decrease the number of displacement response cycles and hinge formation. In general, the seismic isolators are very useful for low-rise structures, specifically for Iranian

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Seismic Isolator
  • Laminated Rubber Bearing
  • Frictional Pendulum System
  • Story displacement
  • Story Drift