افزایش ضریب تاثیر مجله

افزایش رشد ضریب تاثیر مجله مدلسازی در مهندسی دانشگاه سمنان

بر اساس ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و  طبق آخرین گزارش استنادی مجلات در نمایه ISC در سال 1400، ضریب تاثیر (IF) مجله مدلسازی در مهندسی دانشگاه سمنان از 0/263 به 0/39 افزایش  یافته است. ​

همچنین نیز چارک آن Q1 می باشد.

 لینک مستندات ضریب تاثیر مجله مدلسازی در مهندسی دانشگاه سمنان  

https://jcr.isc.ac/jDetails.aspx