سیاست بایگانی

این مجله در حال حاضر در ISC (مرکز استنادی علوم جهان اسلام) بایگانی شده است و بسیاری از اطلاعات ضروری در مورد مقالات را ذخیره می کند. بنابراین، نسخه هایی از مقالات از طریق سیستم های آنها به عنوان جایگزین در دسترس جامعه علمی قرار می گیرد.