فرایند پذیرش مقالات

1- ثبت نام اولیه و عضویت در سامانه مجله توسط نویسنده

2- ارسال مقاله بر اساس دستورالعمل راهنمای نویسندگان

3- اعلام وصول و بررسی اولیه توسط دبیر تخصصی

4-  بررسی محتوایی (تصمیم گیری جهت رد یا ارسال به داوری)

۵-ارسال مقاله به دو داور متخصص توسط سردبیر و در صورت اختلاف نظر نتایج داوری، ارسال به داوری سوم

6- ارزیابی و تصمیم گیری نهایی مقالات داوری شده توسط سردبیر

7- ارجاع مقالات شماره نوبت جاری به ویراستار

8- ویراستاری علمی و فنی توسط ویراستار مجله

9-صفحه آرایی مقالات

10- تایید نسخه نهایی قبل از چاپ توسط نویسنده

11- انتشار نسخه الکترونیکی