فرایند پذیرش مقالات

 • فرآیند بررسی در مجله مدلسازی در مهندسی بر اساس یک سیستم داوری دوسویه ناشناس است.
 • ارسال مقاله توسط نویسنده از طریق سامانه نشریه
 • بررسی محتوایی و بررسی بر اساس دستورالعمل های نشریه توسط سردبیر( اگر موضوع و یا فرمت مقاله مطابق با دستورالعمل های نشریه نباشد به نویسنده بازگردانده خواهد شد)
 • مشابهت یابی مقاله (اگر درصد مشابهت بیش از 20 درصد باشد مقاله رد خواهد شد)
 • ارسال برای داوران
 • بررسی مقالات داوری شده توسط سردبیر( اگر امتیاز داوری به حد نصاب نرسد مقاله رد خواهد شد)
 • ارسال نظرات داوران برای نویسنده جهت بازنگری
 • ارسال مقاله بازنگری شده برای داوران جهت داوری نهایی
 • تایید نهایی توسط سردبیر و پذیرش مقاله
 • ارسال جهت ویراستاری
 • ارسال جهت صفحه آرایی
 • انتشار مقاله