اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

پروفسور عبدالحسین فریدون

مهندسی مکانیک استاد/دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه سمنان

ab.fereidoongmail.com

سردبیر

پروفسور نیما امجدی

مهندسی برق استاد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،دانشگاه سمنان

amjadysemnan.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر حمیدرضا ایزدفر

مهندسی برق استادیار/دانشکده مهندسی برق،دانشگاه سمنان

hrizadfarsemnan.ac.ir

ویراستار

دکتر حمیدرضا ایزدفر

مهندسی برق اسنادیار/ دانشکده مهندسی برق،دانشگاه سمنان

hrizadfarsemnan.ac.ir

کارشناس نشریه

راضیه دارایی

ریاضی کاربردی کارشناس مجله علمی پژوهشی مدلسازی در مهندسی

modelingsemnan.ac.ir
33654092

اعضای هیات تحریریه

پروفسور غلامرضا قدرتی امیری

مهندسی عمران استاد/دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه علم و صنعت ایران

ghodratiiust.ac.ir

پروفسور جواد یزدان پناه

مهندسی برق استاد/گروه مهندسی برق و مکانیک،دانشگاه تهران

yazdanut.ac.ir

پروفسور سیف اله سعدالدین

مهندسی مکانیک استاد/دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه سمنان

ssadodin.profile.semnan.ac.ir
s_sadodinsemnan.ac.ir
0000-0001-5066-8103

h-index: 33  

پروفسور علی خیرالدین

مهندسی عمران استاد/دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه سمنان

kheyroddinsemnan.ac.ir

پروفسور علی حقیقی اصل

مهندسی شیمی استاد/دانشکده مهندسی شیمی ونفت و گاز،دانشگاه سمنان

ahaghighisemnan.ac.ir

پروفسور سید محمود موسوی

مهندسی شیمی استاد/گروه مهندسی شیمی،دانشگاه فردوسی مشهد

mmousaviferdowsi.um.ac.ir

پروفسور مسعود رحیمی

مهندسی شیمی استاد/گروه مهندسی شیمی،دانشگاه رازی

masoudrahimiyahoo.com