اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عبدالحسین فریدون

مهندسی مکانیک استاد/دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه سمنان

a.fereidoonsemnan.ac.ir

سردبیر

نیما امجدی

مهندسی برق استاد/دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،دانشگاه سمنان

amjadysemnan.ac.ir

مدیر داخلی

راضیه راستگو

مهندسی کامپیوتر استادیار/دانشکده مهندسی برق،دانشگاه سمنان

rrastgoosemnan.ac.ir

کارشناس نشریه

راضیه دارایی

مهندسی فناوری اطلاعات کارشناس مجله علمی پژوهشی مدلسازی در مهندسی

modelingsemnan.ac.ir
02331535157
0000-0002-9176-9186

اعضای هیات تحریریه

غلامرضا قدرتی امیری

مهندسی عمران استاد/دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه علم و صنعت ایران

ghodratiiust.ac.ir

محمدجواد یزدان پناه

مهندسی برق استاد/گروه مهندسی برق و مکانیک،دانشگاه تهران

yazdanut.ac.ir

سیف اله سعدالدین

مهندسی مکانیک استاد/دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه سمنان

ssadodin.profile.semnan.ac.ir
s_sadodinsemnan.ac.ir
0000-0001-5066-8103

h-index: 33  

علی خیرالدین

مهندسی عمران استاد/دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه سمنان

kheyroddinsemnan.ac.ir

علی حقیقی اصل

مهندسی شیمی استاد/دانشکده مهندسی شیمی ونفت و گاز،دانشگاه سمنان

ahaghighisemnan.ac.ir

سید محمود موسوی

مهندسی شیمی استاد/گروه مهندسی شیمی،دانشگاه فردوسی مشهد

mmousaviferdowsi.um.ac.ir

مسعود رحیمی

مهندسی شیمی استاد/گروه مهندسی شیمی،دانشگاه رازی

masoudrahimiyahoo.com