درباره نشریه

هدف از مدلسازی در مهندسی، تامین پایگاهی برای بحث پیرامون قوانین، روش ها و ابزارهای شبیه سازی به منظور پشتیبانی از دستاوردهای جدید در زمینه های مختلف مهندسی می باشد.

دانشگاه سمنان به منظور توسعه فضای علمی و پژوهشی در زمینه شبیه سازی و مدلسازی در مهندسی، از سال 1386 مجله ای تحت عنوان "مدلسازی در مهندسی" به چاپ می رساند. نظر به اهمیت جایگاه مدلسازی در علوم مهندسی، طی نامه به شماره 52425/11/3/89 مورخ 19/8/1389 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به ریاست محترم دانشگاه سمنان، اعتبار علمی-پژوهشی نشریه مدلسازی در مهندسی ابلاغ گردیده است.

 کلیه مقالات به چاپ رسیده در این نشریه، به مدد پژوهشگران با سابقه در زمینه های مرتبط، تحت فرآیند دقیق داوری یک سو بسته قرار گرفته است. در راستای تحقق دست یابی به سطوح بین المللی، درج شناسه دیجیتال مقاله (DOI) با پیش شماره اختصاصی 10.22075 به صاحب امتیازی دانشگاه سمنان، برای کلیه مقالات منتشر شده در این نشریه، به صورت رایگان صورت می پذیرد.

 اهم محورهای موضوعی مجله مدلسازی در مهندسی به شرح زیر هستند:

1-    ارائه روش های ریاضی در زمینه مدلسازی سیستم ها

 • روش های تحلیلی (Analytical Methods)
 • روش های مبتنی بر الگوهای تصادفی (Methods Based on Stochastic Algorithms)
 • روش های فازی (Fuzzy Methods)
 • ...

2-    روش ها و ابزارهای شبیه سازی و مدلسازی

 • شبیه سازی پیوسته (Continues Simulation)
 • شبیه سازی گسسته و ترکیبی (Discrete and Combined Simulation)
 • مدلسازی مبتنی بر روش های برنامه ریزی تصادفی (Stochastic Programming)
 • تئوری فازی (Fuzzy Theory)
 • مدلسازی سیستم های دینامیکی غیرخطی (Nonlinear Dynamic Systems)
 • ...

3-    بهینه سازی

 • بهینه سازی خطی (Linear Programming)
 • بهینه سازی خطی گسسته ترکیبی (Mixed Integer Linear Programming)
 • بهینه سازی غیر خطی (Nonlinear Programming)
 • بهینه سازی غیر خطی گسسته ترکیبی (Mixed Integer Linear Programming)
 • ...

4-    مدلسازی سیستم های پیچیده

 • مدلسازی کیفی (Qualitative Modeling)
 • مدلسازی و شبیه سازی تحلیلی (Analytical  Simulation and Modeling)
 • الگوریتم ها و روش های عددی (Numerical Methods, Algorithms and Simulations)
 • ...

5-    هوش محاسباتی

 • شبکه های عصبی مصنوعی (Artificial Neural Networks)
 • منطق فازی (Fuzzy logic)
 • برنامه ریزی تکاملی (Evolutionary Programming)
 • ...

6-    روش های کاربردی

 • قابلیت تعمیم سیستم ها (Interoperability of Systems and Applications)
 • مطالعات موردی و کاربردی (Case Studies and Best Practices)
 • کاربرد روش های محاسباتی نرم در زمینه های مهندسی (Soft Computing)
 • ...