درباره نشریه

هدف از مدلسازی در مهندسی، تامین پایگاهی برای بحث پیرامون قوانین، روش ها و ابزارهای شبیه سازی به منظور پشتیبانی از دستاوردهای جدید در زمینه های مختلف مهندسی می باشد.

دانشگاه سمنان به منظور توسعه فضای علمی و پژوهشی در زمینه شبیه سازی و مدلسازی در مهندسی، از سال 1387 مجله ای تحت عنوان "مدلسازی در مهندسی" به چاپ می رساند. نظر به اهمیت جایگاه مدلسازی در علوم مهندسی، طی نامه به شماره 52425/11/3/89 مورخ 1389/8/19 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعتبار علمی-پژوهشی اعتبار علمی و پژوهشی"نشریه مدلسازی در مهندسی" ابلاغ گردیده است.

 کلیه مقالات به چاپ رسیده در این نشریه، به مدد پژوهشگران با سابقه در زمینه های مرتبط، تحت فرآیند دقیق داوری یک سو بسته قرار گرفته است. در راستای تحقق دست یابی به سطوح بین المللی، درج شناسه دیجیتال مقاله (DOI) با پیش شماره اختصاصی 10.22075 به صاحب امتیازی دانشگاه سمنان، برای کلیه مقالات منتشر شده در این نشریه، به صورت رایگان صورت می پذیرد.