درباره نشریه

هدف از مدلسازی در مهندسی، تامین پایگاهی برای بحث پیرامون قوانین، روش ها و ابزارهای شبیه سازی به منظور پشتیبانی از دستاوردهای جدید در زمینه های مختلف مهندسی می باشد.

دانشگاه سمنان به منظور توسعه فضای علمی و پژوهشی در زمینه شبیه سازی و مدلسازی در مهندسی، از سال 1386 مجله ای تحت عنوان "مدلسازی در مهندسی" به چاپ می رساند. نظر به اهمیت جایگاه مدلسازی در علوم مهندسی، طی نامه به شماره 52425/11/3/89 مورخ 19/8/1389 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به ریاست محترم دانشگاه سمنان، اعتبار علمی-پژوهشی نشریه مدلسازی در مهندسی ابلاغ گردیده است.

 اهم محورهای موضوعی مجله مدلسازی در مهندسی به شرح زیر هستند:

1-    ارائه روش های ریاضی در زمینه مدلسازی سیستم ها

 • روش های تحلیلی (Analytical Methods)
 • روش های مبتنی بر الگوهای تصادفی (Methods Based on Stochastic Algorithms)
 • روش های فازی (Fuzzy Methods)
 • ...

2-    روش ها و ابزارهای شبیه سازی و مدلسازی

 • شبیه سازی پیوسته (Continues Simulation)
 • شبیه سازی گسسته و ترکیبی (Discrete and Combined Simulation)
 • مدلسازی مبتنی بر روش های برنامه ریزی تصادفی (Stochastic Programming)
 • تئوری فازی (Fuzzy Theory)
 • مدلسازی سیستم های دینامیکی غیرخطی (Nonlinear Dynamic Systems)
 • ...

3-    بهینه سازی

 • بهینه سازی خطی (Linear Programming)
 • بهینه سازی خطی گسسته ترکیبی (Mixed Integer Linear Programming)
 • بهینه سازی غیر خطی (Nonlinear Programming)
 • بهینه سازی غیر خطی گسسته ترکیبی (Mixed Integer Linear Programming)
 • ...

4-    مدلسازی سیستم های پیچیده

 • مدلسازی کیفی (Qualitative Modeling)
 • مدلسازی و شبیه سازی تحلیلی (Analytical  Simulation and Modeling)
 • الگوریتم ها و روش های عددی (Numerical Methods, Algorithms and Simulations)
 • ...

5-    هوش محاسباتی

 • شبکه های عصبی مصنوعی (Artificial Neural Networks)
 • منطق فازی (Fuzzy logic)
 • برنامه ریزی تکاملی (Evolutionary Programming)
 • ...

6-    روش های کاربردی

 • قابلیت تعمیم سیستم ها (Interoperability of Systems and Applications)
 • مطالعات موردی و کاربردی (Case Studies and Best Practices)
 • کاربرد روش های محاسباتی نرم در زمینه های مهندسی (Soft Computing)
 • ...