اهداف و چشم انداز

هدف اصلی مجله مدلسازی در مهندسی دانشگاه سمنان، انتشار دستاوردهای به روز و جدید پژوهشگران در رشته های مختلف مهندسی است. امید است این مجله بتواند گامی موثر در ارتقای علم و دانش و حل مسایل فنی و علمی منطقه و کشور بردارد.

این مجله در زمینه تمامی رشته‌های مهندسی، مقاله دریافت می‌کند و محدود به گرایش خاصی از مجموعه رشته‌های مهندسی نیست. از تمامی پژوهشگران علاقمند دعوت می‌شود نتایج تحقیقات علمی خود را در قالب مقاله جهت ارزیابی به این مجله ارسال نمایند. بدیهی است ارکان مجله نهایت تلاش خود را جهت انجام داوری صحیح و به موقع مقالات انجام خواهند داد.

مجله مدلسازی در مهندسی فقط به بررسی مقالات با زبان فارسی میپردازد. مقالاتی که در چارچوب موضوعات تعریف شده مجله بوده، قواعد و شرایط نگارشی و ساختاری مجله را رعایت کرده باشند، برای داوری ارسال خواهند شد. پس از دریافت نتایج داوری در حد کفایت، هیات تحریریه در مورد پذیرش یا رد مقاله و یا ادامه فرایند داوری اعلام نظر خواهد کرد. مقاله نباید در هیچ یک از مجلات داخلی یا خارجی چاپ شده و یا در دست داوری باشد.

اهم محورهای موضوعی مجله مدلسازی در مهندسی به شرح زیر هستند:

1-    ارائه روش های ریاضی در زمینه مدلسازی سیستم ها

 • روش های تحلیلی (Analytical Methods)
 • روش های مبتنی بر الگوهای تصادفی (Methods Based on Stochastic Algorithms)
 • روش های فازی (Fuzzy Methods)
 • ...

2-    روش ها و ابزارهای شبیه سازی و مدلسازی

 • شبیه سازی پیوسته (Continues Simulation)
 • شبیه سازی گسسته و ترکیبی (Discrete and Combined Simulation)
 • مدلسازی مبتنی بر روش های برنامه ریزی تصادفی (Stochastic Programming)
 • تئوری فازی (Fuzzy Theory)
 • مدلسازی سیستم های دینامیکی غیرخطی (Nonlinear Dynamic Systems)
 • ...

3-    بهینه سازی

 • بهینه سازی خطی (Linear optimization )
 • بهینه سازی خطی گسسته ترکیبی (Mixed Integer Linear optimization )
 • بهینه سازی غیر خطی (Nonlinear optimization )
 • بهینه سازی غیر خطی گسسته ترکیبی (Mixed Integer Nonlinear optimization )
 • ...

4-    مدلسازی سیستم های پیچیده

 • مدلسازی کیفی (Qualitative Modeling)
 • مدلسازی و شبیه سازی تحلیلی (Analytical  Simulation and Modeling)
 • الگوریتم ها و روش های عددی (Algorithms and Numerical Methods)
 • ...

5-    هوش محاسباتی

 • شبکه های عصبی مصنوعی (Artificial Neural Networks)
 • منطق فازی (Fuzzy logic)
 • برنامه ریزی تکاملی (Evolutionary Programming)
 • ...

6-    روش های کاربردی

 • قابلیت تعمیم سیستم ها (Interoperability of Systems and Applications)
 • مطالعات موردی و کاربردی (Case Studies and Best Practices)
 • کاربرد روش های محاسباتی نرم در زمینه های مهندسی (Soft Computing)
 • ...