اهداف و چشم انداز

هدف اصلی مجله مدلسازی در مهندسی دانشگاه سمنان، انتشار دستاوردهای به روز و جدید پژوهشگران در رشته های مختلف مهندسی است. امید است این مجله بتواند گامی موثر در ارتقای علم و دانش و حل مسایل فنی و علمی منطقه و کشور بردارد.

این مجله در زمینه تمامی رشته‌های مهندسی، مقاله دریافت می‌کند و محدود به گرایش خاصی از مجموعه رشته‌های مهندسی نیست. از تمامی پژوهشگران علاقمند دعوت می‌شود نتایج تحقیقات علمی خود را در قالب مقاله جهت ارزیابی به این مجله ارسال نمایند. بدیهی است ارکان مجله نهایت تلاش خود را جهت انجام داوری صحیح و به موقع مقالات انجام خواهند داد.

مجله مدلسازی در مهندسی فقط به بررسی مقالات با زبان فارسی میپردازد. مقالاتی که در چارچوب موضوعات تعریف شده مجله بوده، قواعد و شرایط نگارشی و ساختاری مجله را رعایت کرده باشند، برای داوری ارسال خواهند شد. پس از دریافت نتایج داوری در حد کفایت، هیات تحریریه در مورد پذیرش یا رد مقاله و یا ادامه فرایند داوری اعلام نظر خواهد کرد. مقاله نباید در هیچ یک از مجلات داخلی یا خارجی چاپ شده و یا در دست داوری باشد.