مشابهت یابی مقالات

این نشریه از نرم افزار مشابهت یابی سمیم نور استفاده می کند.