تحلیل ترک در مواد مرکب به وسیله روش انرژی

نویسندگان

چکیده

  عبدالحسین فریدون1،*، فرهان یکتای کیا2       اطلاعات مقاله     چکیده   دریافت مقاله: آذر 1387   پذیرش مقاله: خرداد 1388     در این مقاله، روش انتگرال J برای محاسبه و تحلیل ترک در مواد مرکب لایه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این پژوهش ترک تحت زوایای مختلف با طول‌های مختلف در انواع لایه بندی مورد بررسی قرار می‌گیرد و حالت بحرانی و بهترین حالت مشخص می‌گردد. برای تحلیل ترک در ماده مرکب ابتدا توسط یک نرم افزار المان محدود ماده مورد تحلیل قرار گرفته و توسط یک برنامه که به صورت جداگانه برای نرم افزار المان محدود تعریف می‌شود انتگرال J به صورت عددی محاسبه می‌شود سپس با استفاده از انتگرال J ضریب تمرکز تنش در ماده مورد محاسبه قرار می‌گیرد. علت این که به طور مستقیم ضریب تمرکز تنش محاسبه نمی‌شود این است که چون ترک در نوک آن دارای تکِین می‌باشد بنابراین نرم افزار المان محدود با خطای بالایی آن را محاسبه می‌نماید ولی با استفاده از خاصیت استقلال از مسیر انتگرال J می‌توان در مسیرهای دورتر از نوک ترک انتگرال J و در نتیجه ضریب تمرکز تنش را محاسبه کرد.       واژگان کلیدی:   ترک   انتگرال J   شکست   مواد مرکب   تمرکز تنش  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE ANALYSIS OF CRACK ON COMPOSITE MATERIALS BY USING ENERGY METHOD

چکیده [English]

  A . Fereidoon1,*, F . Yektaye Kia2     1- Associate Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Semnan University, Semnan, Iran.   2- M.Sc. Student, Faculty of Mechanical Engineering, Semnan university, Semnan, Iran.   * Corresponding Author: ab.fereidoon@gmail.com     Abstract   In this paper, the J integral method is used to calculate and analyze the crack of laminate composite materials .In this study, crack under different angles in different layer will be investigated and the critical state is determined. The analysis of crack will be done at first by a finite element software and then a separate program for integral J on finite element software is calculated numerically. By using the calculated J, the stress concentration coefficient was calculated . The error is considerable when we utilize software for calculating stress concentration directly because of the existence of singularly at the tip of crack. By changing the path of integration of J . t the stress concentration obtained are more admissible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crack
  • J Integral
  • Failure
  • Composite Material
  • Stress Concentration