تحلیل فرآیند هیدروفرمینگ متقارن محوری ورق

نویسندگان

چکیده

این مقاله به تحلیل فرآیند هیدروفرمینگ متقارن محوری ورق با در‌نظر گرفتن شعاع گوشه قالب و ضخامت متغیر برای قسمت گنبدی شکل ورق، می‌پردازد. هدف از انجام این مطالعه، محاسبه توزیع ضخامت در ورق تغییر‌شکل‌یافته و همچنین محاسبه میزان فشار شکل‌دهی لازم در دو حالت نیروی ورق‌گیر زیاد و نیروی ورق‌گیر کم می‌باشد. برای تحلیل، ابتدا یک رابطه برای تغییرات ضخامت قسمت گنبدی شکل ورق پیشنهاد شده و با اعمال قانون تراکم ناپذیری در تغییر‌شکل پلاستیک، توزیع ضخامت به‌دست آمده است. سپس براساس توزیع ضخامت به‌دست آمده، کرنش‌ها و تنش‌ها در سراسر نقاط ورق و همچنین انرژی کرنشی ورق محاسبه شده‌اند. با مساوی قرار دادن انرژی کرنشی با کارانجام شده توسط فشار سیال، فشار شکل‌دهی لازم در هر مرحله تغییر‌شکل محاسبه شده است. به منظور اعتبار‌دهی به تحلیل حاضر، نتایج به‌دست آمده با نتایج سایر محققان مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ANALYSIS OF AXISYMMETRIC SHEET HYDROFORMING PROCESS

نویسندگان [English]

  • Haghighat
  • Amrahnejad
چکیده [English]

In this paper an analytical model considering die arc and variable thickness for dome portion of the deformed sheet is proposed for axisymmetric sheet hydroforming process. The aim of the analysis is to calculate the thickness variation along the final shape and the required forming pressure in two cases of high and low blank holder forces. For analysis, first a mathematical relation for the thickness distribution in dome portion is proposed. Then, by applying the incompressibility law in plastic deformation the thickness distribution is calculated. After that, with the calculated thickness variation, the strains and the stresses all over the deformed sheet and the strain energy are determined. By equating the total strain energy with the external work, the forming pressure is calculated. The predictions of the proposed analytical model are validated by comparing them with the results available in the literature and they are found to be in good agreement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sheet hydrofoming
  • Axisymmetric
  • Thickness variation
  • Forming pressure