بررسی عددی پارامترهای مؤثر بر عملکرد مدل برهم کنش ادی و قطره برای کاربرد در قطره‌گیر زیگزاگی ساده باصفحات موج‌دار

نویسندگان

دانشگاه سمنان دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده

هدف این مقاله بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد مدل برهمکنش ادی و قطره (EIM) در پیش بینی پخش قطرات در اثر آشفتگی جریان در قطره گیرهای زیگزاگی ساده می‌باشد. جریان گاز و قطره در قطرهگیر، به روش اویلری–لاگرانژی بررسی شده است. حل جریان گاز با استفاده از مدل آشفتگی تنشهای رینولدزی دارای توابع بهبود یافته در نزدیکی دیواره انجام گرفته است و میدان جریان گاز در خم‌های قطره‌گیر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که با تعریف یک مقدار ثابت زمانی (CL) برای تعیین عمر ادیها در تمامی سرعت‌های جریان گاز نمی توان به پیش بینی‌های مناسبی برای پخش قطرات و راندمان قطره‌گیری رسید و مقدار ثابت زمانی با تغییر عدد رینولدز جریان گاز تغییر می‌کند. برای اعتبار سنجی، نتایج عددی با مشاهدات تجربی، نتایج تئوریک و شبیه‌سازی‌های عددی دیگر محققین مقایسه شده است، که همخوانی خوبی را نشان می‌دهد. پس از بررسی اعتبار حل عددی و تعیین ثابت زمانی عمر ادی‌ها، برای سه قطره‌گیر زیگزاگی با مشخصات هندسه یکسان و با تعداد خم‌های متفاوت، بازدهی قطره‌گیری و افت فشار ایجاد شده با یکدیگر مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NUMERICAL STUDY OF THE EFFECTIVE PARAMETERS ON THE PERFORMANCE OF EDDY INTERACTION MODEL FOR A WAVE-PLATE MIST ELIMINATOR

نویسندگان [English]

  • Hamedi Estakhrsar
  • Rafee
چکیده [English]

The Purpose of this paper is to study the effective parameters on the performance of the eddy interaction model (EIM) for droplet dispersion and deposition in a wave-plate mist eliminator. The gas droplet flow inside the eliminator has been studied using Eulerian-Lagrangian method. Reynolds stress model (RSM) with enhanced wall treatment has been applied for gas flow simulations and the gas flow field inside the bends of the eliminator has been studied. The results show that eddy lifetime constant (CL) should be changed for different gas flow velocities and the value of this parameter changes with gas flow Reynolds number. For validation of numerical simulations, the results are compared with available experimental and numerical data in the literature which shows the good agreement. Finally, effects of changes in number of bends on pressure drop and removal efficiency of a wave-plate mist eliminator has been investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Numerical simulation
  • Wave-Plate Mist Eliminator
  • Removal Efficiency
  • Eddy Lifetime Constant
  • Number of Bends