شبیه سازی حرکت عابرین پیاده با استفاده از مدل نیروی اجتماعی

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

در این مطالعه سعی می‌شود با استفاده از مدل نیروی اجتماعی که یکی از مدل‌های ارائه شده برای مدلسازی میکروسکوپیک عابرین پیاده است، رفتار عابرین پیاده مدلسازی شود. مدل نیروی اجتماعی به دلیل نزدیکی بیشتر به جهان واقعی نتایج واقع بینانه‌تری را ارائه می‌دهد. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی مدل نیروی اجتماعی در شرایط ‏موجود در پیاده‌روهای شهر تهران می‌باشد. ‏روند به کار رفته در این مطالعه به این صورت بود که ابتدا رفتار واقعی افراد از طریق فیلم‌های برداشت شده از 6 منطقه 1، 4، 13، 16، 19 و 22 بررسی و داده‌های مربوط به سرعت و چگالی ‏استخراج گردید. سپس رفتار مشاهده شده از حرکت افراد در مقاطع مورد مطالعه مدلسازی شد. طبق نتایج به دست آمده از تحلیل آماری داده‌ها، ضریب همبستگی ‏بین داده‌های مطالعه میدانی و مدلسازی برای پارامتر سرعت ‏و چگالی به ترتیب 916/0 و 907/0 می‌باشد که این ‏مقادیر میزان قابل قبول همبستگی بین داده‌های مطالعه ‏میدانی و مدلسازی را نشان می‌دهد. علاوه بر این طبق ‏تحلیل رگرسیون خطی انجام یافته در نرم افزار ‏spss‏ ‏ملاحظه شد که مقدار متغیر مستقل برای ‏پارامتر سرعت برابر 956/0 و ‏برای پارامتر چگالی برابر ‏‏030/1 می‌باشد. همچنین ضریب نکویی ‏پارامتر سرعت برابر 839/0 و پارامتر چگالی برابر 870/0 ‏به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SIMULATION OF PEDESTRIAN MOVEMENTS USING SOCIAL FORCE MODEL

نویسندگان [English]

  • Gh. Shafabakhsh
  • M. Mohammadi
semnan
چکیده [English]

In this study, it is tried to simulate the behavior of pedestrians by using Social Force model, which is one of the presented model in the microscopic simulation. Because of the fact that this model is close to the real world, its results are more realistic. The aim of this study is to evaluate this model in Tehran’s sidewalks. In order to do this, sidewalks of 22 districts of Tehran were observed, and in the end, 6 districts (1, 4, 13, 16, 19, 22) were chosen since they had better conditions for shooting films. The procedure was that the real behavior of people was considered using the films, then, the data related to velocity and density were extracted. Based on the results achieved from statistical analysis, the Correlation coefficient between the data of the field study and modeling the velocity and density parameters are 0.916 and 0.907 which show an acceptable level of Correlation between the field study and the simulation. Moreover, based on the linear regression analysis done in the SPSS software program, it was observed that the variable constant amount in both velocity and density parameters equals to zero and the amount of the independent variable for the velocity parameter equals to 0.956 and for the density parameter equals 1.03. Also, the adjusted R square coefficient of the velocity parameter is 0.839 and for the density parameter is 0.870.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modeling
  • Pedestrian
  • Social Force
  • Sidewalk
 
[1] Lund, H. (2002). “Pedestrian Environments and Sense of Community”. Journal of Planning Education and Research, ‎Vol. ‎‎21, pp. 301–312.‎
‎‎[2] University of Oxford. (2003). “Transport Studies Unit. The Effect of Urban Quality Improvements on Business ‎Location”, ‎UK Department of Transport.
‎[3] Campbell, B.J. et al. (2004). “A Review of Pedestrian Safety Research in the United States and Abroad” ‎Publication ‎FHWA-RD-03-042, US Department of Transportation.‎
‎‎[4] Loukaitou-Sideris, A., E. Blumenberg, and R. Ehrenfeucht. (2005). “Sidewalk Democracy: Municipalities and ‎the ‎Regulation of Public Space. In Regulating Place: Standards and the Shaping of Urban America (E. B. ‎Joseph and T. ‎Szold, eds.)”, Routledge, New York, pp. 141–166. ‎
‎[5] Jacobs, J. (1961). “The Death and Life of Great American Cities.” Vintage Books, New York.‎
‎‎[6] Transportation Research Board. (2000) “Highway Capacity Manual 2000”, National Research Council, ‎Washington.‎
‎[7] ITE. (1998) "Design and Safety of Pedestrian Facilities, A Recommended Practice of the Institute of ‎Transportation ‎Engineer", Traffic Engineering Council Committee TENC-5A- Institute of Transportation ‎Engineers, Washington.‎
[8] NHTSA, (2008), "pedestrian and bike fact sheet".‎
‎[9] Lee, I-Mi., D.M. Buchner. (2008), "The Importance of Walking to Public Health. Medicine and Science in ‎Sports ‎and ‎Exercise", Vol. 40, 2008, pp. s512-s518.‎
[10]  Chebat, J, Gelinas-Chebat, C, & Therrien, K., (2005). "Lost in mall, the effects of gender, familiarity with the shoping mall and the shoping values on shoppersway finding processes", Journal of Business Research , 58(11), 1590-1598.
[11] Seedata, M., Mackenize, S., & Mohan, D. (2005). "The phenomenology of being a female pedestrian in an African and an Asian city: A qualitive investigation." Transportation Research Part F: Traffic Psycology and Behaviour, 9 (2), 139-153.
[12] Hoogendoom, S. P., & Daamen, W. (2006). "Microscopic parameter identification of pedestrian models and its implications for pedestrian flow modeling". Journal of the Transportaton Research Board , 1982, 57-64.
[13] Highway Capacity Manual (the fourth edition), (2000). Transportation Research Board, TRB, National Research Council,Washington, D.C.
[14] Fruin, J.J. (1971) "Pedestrian Planning and Design, Metropolitan Association of Urban Designers and Environmental Planners", Inc., New York.
[15] شفابخش، غ.، میرزانمدی، ر.، محمدی ، م.، (1391)، تخمین اثر جمعیت افراد سالخورده در جریان حرکتی سایر افراد در پیاده‌روها با استفاده از روش شبیه‌سازی میکرو. نهمین کنگره ملی مهندسی عمران.‏ ‏19-21 اردیبهشت
[16] Gipps, P.G. and Marksjo, B., (1985) "A Micro-Simulation Model for Pedestrian Flows", Mathematics and Computers in Simulation 27, pp. 95-105.
[17] Blue, V.J. and Adler, J. L., (1999) "Emergent Fundamental Pedestrian Flows from Cellular Automata Microsimulation", Transportation Research Record 1644, 29-36.
[18] Okazaki, S., (1979) "A Study of Pedestrian Movement in Architectural Space, Part 1: Pedestrian Movement by the Application on of Magnetic Models", Trans. of A.I.J., No.283, pp.111-119.
[19] Okazaki, S., Matsushita, S., (1981) "A study of simulation model for pedestrian movement with evacuation and queuing", Proceeding of the International Conference on Engineering for Crowd Safety, pp.271-280.
[20] Helbing, D., (1991), "A mathematical model for the behavior of pedestrians", Behavioral Science 36, pp. 298-310.
[21] Helbing, D., Molnar, P., (1995), "Social Force Model for pedestrian dynamics", Physical Review E 51, pp. 4282-4286.
[22] Helbing, D., Vicsek, T., (1995), "Optimal Self-Organization". New Journal of Physics 1, 13.1-13.17.
[23] Lovas,G.G., (1994), "Modeling And Simulation Of Pedestrian Traffic Flow", Transportation Research 28B, pp. 429-443.
[24] Thompson,P.A., Marchant, E.W., (1995), "A Computer Model the Evacuation of Large Building populations",  Fire Safety Journal 24, pp. 131-148.
[25] معاونت امور فنی سازمان برنامه و بودجه، (1376)، تسهیلات پیاده روی - نشریه 144 - جلد 3 – انتشارات سازمان برنامه و بودجه