مدل سازی مدارهای الکتریکی توسط شبکه های پتری با استفاده از کمان های کنترلی افزوده شده

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

شبکه های پتری پیوسته با عناصر موجود در آن برای مدلسازی سیستم هایی که بر پایه تغییر شار یک متغیر می باشند کارایی دارند بنابراین تغییرات شار هر متغیری مانند جریان، آب، توان و ... را می توان به وسیله شبکه های پتری پیوسته مدل نمود، اما شبکه های پتری با عناصر موجود در آن پاسخگوی مدلسازی سیستم هایی که بر پایه تغییر دو یا چند متغیر می باشند (مانند مدارهای الکتریکی) نمی باشد. در این مقاله با ارائه ابزارهایی‏، یک روش جدید بر پایه شبکه های پتری پیوسته برای مدل کردن وتحلیل مدارهای الکتریکی بیان شده است. درارائه این روش جدید برای مدلسازی، نوع جدیدی از کمان ها با نام کمان کنترلی که به وسیله آن سرعت گذرگاه های شبکه پتری کنترل می شود، ارائه شده است. با اضافه کردن این کمانها، امکان مدلسازی سیستمهای خطی در حالت کلی فراهم می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ELECTRICAL CIRCUIT MODELLING WITH PETRI NET BY USING OF CONTROL ARCS

نویسندگان [English]

  • abbas Dideban
  • meghdad Sabouri Rad
semnan university
چکیده [English]

The continuous Petri net is a model in which the number of marks in the places are real numbers instead of integers. This kind of Petri Nets is useful for modeling of systems that have one flux variable. Thus, changes in variables such as electrical current, water flow, electrical power flow, etc can be modeled by continuous Petri nets. Petri nets with the elements in it are not responsive to modeling of systems that are based on two or more variables (Such as electronic circuit). In this paper a new method based on continuous Petri nets for modeling and analysis of electrical circuits is introduced. In this approach, the new types of arcs, called control arcs, which control the speed of Petri nets transition, are presented. By adding these arcs, the possibility of linear systems modeling is provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Continuous Petri nets
  • modeling
  • Electrical circuits
  • Control arcs
 
[1]     Y.HONGXING, L.LIN, Z.WEI, “A novel optimization sizing model for hybrid solar–wind power generation system”. Journal of Solar Energy 81(1), pp.76–84, 2007.
[2]     A.DIDBAN and H.ALLA, “Reduction of Constraints for Controller Synthesis based on Safe Petri Nets”. Journal of Automatica44 (7): 1697-1706, 2008.
[3]     A.MBOUP, F.GUERIN, P.NDIAYE, D. LEFEBVRE,” Petri nets control design for hybrid electrical energy systems”, American Control Conference, June 10-12, 2009.
[4]    A. JAVADI, S. ZAMANI, M. MOHAMMADIAN, “Study of the Energy management strategies in hybrid distributed generation systems“, 26th International Power System Conference, 31Oct.-02 Nov. Tehran-Iran, 2011.df
[5]      Bruno Allard, Herve Morel and Jean-Pierre Chante(1993)“ Power electronic circuit simulation using bond graph and Petri network techniquePower Electronics Specialists Conference., 24th Annual IEEE pp 27-32. Jun.
[6] Hassane Alla, Latefa Ghomria(2007)” Modeling and analysis using hybrid Petri nets” Nonlinear Analysis: Hybrid Systems, pp 141 – 153.
[7] Yiannis.A. Katsigiannis,Pavlos.S.Georgilakis, George.J.Tsinarakis (2010) “A Novel Colored Fluid Stochastic Petri Net Simulation Model for Reliability Evaluation of Wind/PV/Diesel Small Isolated Power Systems” IEEE Transactions on Systems and Humans ,vol 40, pp 1296-1309 , Nov.
 [8] Yalli Wu, Weimin Wu, Jianchao Zeng, Guoji Sun, Hongye Su, Jian Chu (2002)“Modeling and simulation of hybrid dynamical systems with generalized differential Petri netsProceedings of the 2002 IEEE International Symposium on Intelligent Control, pp 789 – 794.
[9] Rene David, Hassane Alla(2005) ” Discrete, Continuous, and Hybrid Petri Nets” New York, NY: Springer.