مقایسه تجربی و عددی میزان تشعشع دریافتی خورشید برروی یک سقف گنبدی شکل و ‏مسطح ‏

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه یزد

چکیده

استفاده‎ ‎از‎ ‎سقفهای‎ ‎گنبدی‎ ‎برای‎ ‎کاهش‎ ‎بار‎ ‎برودتی‎ ‎ساختمانها‎ ‎از شاهکارهای‎ ‎مهندسی‎ ‎مکانیک‎ ‎در‎ ‎ایران‎ ‎است.‏‎ ‎در این پژوهش میزان تشعشع دریافتی ‏خورشید روی سقف گنبدی و مسطح بصورت تجربی و عددی اندازه گیری و ‏مقایسه شده است. اندازه گیری در روزهای پانزدهم هر ماه شمسی از طلوع تا ‏غروب آفتاب و به فاصله یک ساعت انجام گردیده است. برای اندازه گیری ‏تجربی تشعشع روی سقف گنبدی از یک مدل گنبدی شکل با مقیاس 10/1 ‏گنبد مدرسه مصلی یزد استفاده و اطلاعات از سیزده نقطه روی آن استخراج ‏شده است. گنبد دارای سه مدار ‏ B ، A و C‏ بوده که مدار ‏ A‏ با افق زاویه ‏‏30 درجه، مدار ‏ B‏ زاویه 50 درجه و مدار ‏C زاویه 90 درجه تشکیل می ‏دهند. در هر مدار چهار نقطه اندازه گیری در چهار جهت اصلی درنظر گرفته ‏شده است. نتایج نشان می دهند که میزان تشعشع کل دریافتی، بر مبنای ‏واحد‎ ‎سطح قاعده سقف گنبدی،‎ ‎برای‎ ‎سقف‎ ‎مسطح‎ ‎از گنبدی‎ ‎بیشتر‎ ‎است. ‏همچنین بیشینه مقدار تشعشع در فصول گرم، برای سقف گنبدی در جهت ‏شرق و در فصول سرد در جهت جنوب قرار دارد. همچنین کمترین میزان ‏تشعشع در طول سال مربوط به جهت شمال است. بیشترین تشعشع دریافتی ‏در جهت شرق مربوط به زمانهای اولیه صبح می باشد، حال آنکه در جهت ‏غرب در بعدازظهر تشعشع خورشید بیشینه مقدار خود را داراست. به علاوه ‏برای سقف مسطح و گنبدی درجهت جنوب، بیشترین مقدار تشعشع دریافتی ‏در زمانهای نزدیک به ظهر اتفاق می افتد، در حالیکه بیشترین تشعشع دریافتی ‏در جهت شمال به زمانهای پیش از ظهر تمایل دارد.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental and Numerical Investigation of Received ‎Solar Radiation on a Domed and Flat Roof

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mazidi Sharfabadi 1
  • Ahmadreza Faghih Khorasani 2
چکیده [English]

Domed roofs are the masterwork of mechanical engineering because of building heat load reduction in Iran. Received ‎solar radiation on a domed and flat roof has been compared with each other experimentally and numerically in this ‎research. Data measurements have been done on 15th day of each month from sunrise to sunset with one hour intervals. ‎A 1/10 scaled model of a mosque in Yazd has been used for experimental investigation. Data obtained on 13 point on ‎this model. The dome has three circuits named A, B and C, with a horizontal angle of 30o, 50o and 90o respectively. ‎Four points on every circuit in the four main directions are considered. Results show that the total received solar ‎radiation (per unite area of dome base) for flat roof is higher than domed roof. The maximum solar radiation received ‎on the East and South direction for warm and cold seasons respectively for domed roof. The minimum solar radiation ‎received on the North direction during a year. The maximum solar radiation on the East direction is received in the ‎early morning, while the West has its maximum in the late afternoon. In addition the maximum received solar ‎radiation for the flat roof and the South direction of the dome occur at approximately noon, while the maximum ‎received solar radiation tends to be happened before noon for the North direction.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Domed Roof
  • Flat Roof
  • Solar Radiation
  • Experimental and Numerical Investigation
 
]1[ دهقانی ع.ر.، مزیدی م. (1379)، تعیین جریان کلی هوا در بادگیرها به عنوان عاملهای تهویه مطبوع سنتی در ساختمانهای قدیمی، نامه مکانیک شریف، سال 3، شماره 8.
[2] Faghih Khorasani A.R., Bahadori N. M. (2011). “Thermal performance evaluation of domed roofs”. Energy and Buildings, Vol. 43, pp. 1254-1263.
]3[ سرپوشان، س.، یعقوبی، م.، (1381)، محاسبه انرژی خورشیدی روی سطوح سه بعدی، نشریه انرژی ایران، شماره 13.
[4] Tang R., Meir I.A., Etzion Y. (2003). “Thermal behavior of buildings with curved roofs as compared with flat roofs”. Solar Energy, Vol. 74, pp. 273-286.
[5] Tang R., Meir I.A., Wu T. (2006). “Thermal performance of non air-conditioned building with vaulted roofs in comparison with flat roofs”. Building and Environment, Vol. 41, pp. 268-276.
[6] Gomez V., Porta M., Heard C. (2003). “Solar performance of hemispherical vault roofs”. Building and Environment, Vol. 38, pp. 1431-1438.
[7] Kelin S.A. (1977). ”Calculation of monthly average insulation on tilted surfaces”. Solar Energy, Vol. 19, pp. 325-329.
[8] Liu B.Y.H., Jordan R.C. (1960). “The interrelationship and characteristic distribution of direct, diffuse and total solar radiation”. Solar Energy, Vol. 4, pp. 1-19.
[9] Collares Perreira M., Rabl A. (1979). “The average distribution of solar radiation - correlations between diffuse and hemispherical and between daily and hourly insulation values”. Solar Energy, Vol. 22, pp. 155-164.
[10] Faghih Khorasani A.R., Bahadori N. M. (2009). “Solar radiation on domed roofs”. Energy and Buildings, Vol. 41, pp. 1238-1245.
[11] Duffie J.A., Beckman W.A. (2006), “Solar Engineering of Thermal Processes”. John Willy, NY.
]12[ بهادری نژاد، م.، میرحسینی، س.ع.، (1381)، ضریب صافی هوا برای شهرهای مختلف ایران، سومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، 26 تا 27 بهمن.