ارائه یک مکانیزم مذاکره برای سیستم های چندکارگزار در مبادلات الکترونیکی خودکار: بر مبنای روش های تحلیل رفتار خریدار و فروشنده در اقتصاد خرد

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

مذاکرات کارگزار محور یکی از رویکردهای مورد توجه تجارت الکترونیک در زمینه مذاکرات خودکار است. برقراری مذاکرات خودکار نیازمند تبیین مکانیزمی برای مذاکره بوده و بدیهی است مکانیزمی مورد پذیرش کاربران قرار خواهد گرفت که به روش های مذاکره انسانی نزدیک و جایگزین قابل اعتمادی برای مذاکره کننده انسانی باشد. لذا نیاز به طراحی مکانیزم های مذاکره کارگزار محور کارا و قابل اعتماد برای کاربردهای تجارت الکترونیک به خوبی احساس می شود. در این مقاله یک مکانیزم مذاکره ی چند موضوعی ارائه می شود که بر خلاف سایر مطالعات در این زمینه، با نگاهی جامع تر به موضوع چند وجهی مذاکره، اصول اقتصادی را مدنظر قرار داده و از نظریه های اثبات شده در این علم برای ارزیابی و ایجاد پیشنهادهای متقابل مذاکره کنندگان مورد استفاده کرده است. علاوه بر این بر خلاف سایر مطالعات انجام داده شده تاکنون، در هر دور مذاکره به جای یک پیشنهاد متقابل تکی، پیشنهادهای متقابل به صورت جفتی و دوگانه تولید شده و در یک بسته پیشنهادی به طرف مقابل ارائه می شوند. مزیت عمده این کار کوتاه شدن زمان مذاکره و افزایش احتمال دست یافتن به توافق در زمان معقول است. کارایی و اعتبار مکانیزم مذاکره پیشنهادی با استفاده از شرایط از پیش تعریف شده ادبیات نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Negotiation Mechanism for Multi-Agent Systems in Automated Electronic Exchange: based on analytical methods of consumer behavior in microeconomics

نویسندگان [English]

  • Seyed Kamal Chaharsooghi
  • Zahra Taheri
چکیده [English]

Agent-based negotiation is one of the interesting approaches in the field of automated negotiation in the E-Commerce world. Establishment an automated negotiation needs to develop a mechanism for it and it is obvious that users would accept a mechanism that is close to human methods of negotiation and reliable alternative for negotiating individual. Therefore, the need to developing efficient and reliable agent-based negotiation mechanism is being felt. In this paper we present a multi-issue negotiation mechanism. In contrast to previous studies, we had a multi-disciplinary to the negotiation problem and used micro economics theory to analysis and developing counter offers. In addition, in each round of this mechanism a twofold proposal is presented that caused the time of negotiation decreases while increasing the efficiency of negotiation and probability to reach better solutions. Validity and efficiency of proposed negotiation mechanism is indicated via predefined conditions of literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • automated negotiation
  • multi-agent systems
  • E-commerce
  • Indifference Curves
 
 
[1]     Wooldridge, M. and Velose, M. (1999) 'Artificial Intelligence Today: Recent Trends and Developments', Berlin / Heidelberg, Springer.
[2]     Nash, J.F. (1950) ‘The Bargaining Problem’, Econometrica, 18-2, 155-162.
[3]     Rubinstein, A. (1982) ‘Perfect Equilibrium in a Bargaining Model’, Econometrica, 50-1, 97-110.
[4]     Faratin, P., Sierra, C., and Jennings, N.R. (1998) ‘Negotiation decision functions for autonomous agents’, Robotics and Autonomous Systems, 24, 159-182.
[5]     Kowalczyk, R., and Bui, V. (2000) ' On Fuzzy E-Negotiation Agents: Autonomous Negotiation with Incomplete and Imprecise Information', 11th International Workshop on Database and Expert Systems Applications (DEXA'00).
[6]     Luo, X., Jennings, N.R., Shadbolt, N., Leung, H.F., and Ho-man Lee, J. (2003) 'A fuzzy constraint based model for bilateral, multi-issue negotiations in semi-competitive environments', Artificial Intelligence, 148, 53–102.
[7]     Fazel Zarandi, M.H., Turksen, I.B., Moattar Hoseini1, S.M.,  Bastani, S., and Mohebi, A. (2008) 'A Fuzzy Intelligent Information Agent Architecture for Supply Chains', Scientia Iranica, 15(5), 623-636.
[8]     Chen, D., Ewald, R., Theodorpoulos, G., Minson, R., Oguara, T., Lees, M., Logan, B., and M.Uhrmacher, A. (2008) 'Data access in distributed simulations of multi-agent systems', The Journal of Systems and Software, 81, 2345–2360.
[9]     Hajimiri, M.H., Ahmadabadi, M., and Rahimi-Kian, A. (2014). An intelligent negotiator agent design for bilateral contracts of electrical energy. Expert Systems with Applications, 41(9), 4073-4082.
[10] Wang, G., Wong, T.N., and Yu, Ch. (2013). A computational model for multi-agent E-commerce negotiations with adaptive negotiation behaviors. Journal of Computational Science, 4(3), 135-143.
[11] چهارسوقی، ک.، و طاهری، ز. (1393) ارائه یک مکانیزم مذاکره­ی چند موضوعی پویا و منعطف بر مبنای سیستم­های چندعامل در مبادلات الکترونیکی خودکار. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت فناوری، سال 6، شماره 7.
[12] Ahlersten, K. (2008) ‘Essentials of Microeconomics’, Ventus Publishing ApS.
[13] Huns, M. and Singh, M. (1994) 'Multiagent Systems: A Theoretical Framework for Intentions, Know-How, and Communications', Berlin / Heidelberg, Springer.
[14] Kraus, S., (2001) Strategic Negotiation in Multiagent Environments, The MIT Press.
[15] Kwon, O.P., and Lee, K.C. (2002) 'MACE: Multi-agents coordination engine to resolve conflicts among functional units in an enterprise', Expert Systems with Applications, 23, 9-12.
[16] Kwon, O. (2009) 'A two-step approach to building bilateral consensus between agents based on relationship learning theory', Expert Systems with Applications, 36, 11957–11965.
[17] Muthoo, A. (2004) Bargaining Theory with Applications, Cambridge University Press.
[18] Nicholson, W. and Snyder, Ch. (2008) ‘Microeconomic Theory: basic principles and extensions’, USA, Thomson South-Western, Tenth Edition.
[19] Rau, H., Tsai, M.H., Chen, C.W., and Shiang, W.J. (2006) 'Learning-based automated negotiation between shipper and forwarder', Computers & Industrial Engineering, 51, 464–481.
[20] Weiss, G. (1999) 'Multiagent Systems: A Modern Approach to Distributed Modern Approach to Artificial Intelligence', London, MIT Press.
[21] Wooldridge, M. (2002) 'An Introduction to Multiagent Systems', John Wiley & Sons, Ltd, UK.
[22] Wu, D.J. (2001) 'Software agents for knowledge management: coordination in multi-agent supply chains and auctions', Expert Systems with Applications, 20, 51-64.